NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 22:7-21

22:7 kai <2532> idou <2400> (5628) ercomai <2064> (5736) tacu <5035> makariov <3107> o <3588> thrwn <5083> (5723) touv <3588> logouv <3056> thv <3588> profhteiav <4394> tou <3588> bibliou <975> toutou <5127>

22:8 kagw <2504> iwannhv <2491> o <3588> akouwn <191> (5723) kai <2532> blepwn <991> (5723) tauta <3778> kai <2532> ote <3753> hkousa <191> (5656) kai <2532> ebleqa <991> (5656) epesa <4098> (5627) proskunhsai <4352> (5658) emprosyen <1715> twn <3588> podwn <4228> tou <3588> aggelou <32> tou <3588> deiknuontov <1166> (5723) moi <3427> tauta <5023>

22:9 kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> ora <3708> (5720) mh <3361> sundoulov <4889> sou <4675> eimi <1510> (5748) kai <2532> twn <3588> adelfwn <80> sou <4675> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> twn <3588> thrountwn <5083> (5723) touv <3588> logouv <3056> tou <3588> bibliou <975> toutou <5127> tw <3588> yew <2316> proskunhson <4352> (5657)

22:10 kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> mh <3361> sfragishv <4972> (5661) touv <3588> logouv <3056> thv <3588> profhteiav <4394> tou <3588> bibliou <975> toutou <5127> o <3588> kairov <2540> gar <1063> egguv <1451> estin <1510> (5748)

22:11 o <3588> adikwn <91> (5723) adikhsatw <91> (5657) eti <2089> kai <2532> o <3588> ruparov <4508> rupanyhtw <4510> (5682) eti <2089> kai <2532> o <3588> dikaiov <1342> dikaiosunhn <1343> poihsatw <4160> (5657) eti <2089> kai <2532> o <3588> agiov <40> agiasyhtw <37> (5682) eti <2089>

22:12 idou <2400> (5628) ercomai <2064> (5736) tacu <5035> kai <2532> o <3588> misyov <3408> mou <3450> met <3326> emou <1700> apodounai <591> (5629) ekastw <1538> wv <5613> to <3588> ergon <2041> estin <1510> (5748) autou <846>

22:13 egw <1473> to <3588> alfa <1> kai <2532> to <3588> w <5598> o <3588> prwtov <4413> kai <2532> o <3588> escatov <2078> h <3588> arch <746> kai <2532> to <3588> telov <5056>

22:14 makarioi <3107> oi <3588> plunontev <4150> (5723) tav <3588> stolav <4749> autwn <846> ina <2443> estai <1510> (5704) h <3588> exousia <1849> autwn <846> epi <1909> to <3588> xulon <3586> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> toiv <3588> pulwsin <4440> eiselywsin <1525> (5632) eiv <1519> thn <3588> polin <4172>

22:15 exw <1854> oi <3588> kunev <2965> kai <2532> oi <3588> farmakoi <5333> kai <2532> oi <3588> pornoi <4205> kai <2532> oi <3588> foneiv <5406> kai <2532> oi <3588> eidwlolatrai <1496> kai <2532> pav <3956> filwn <5368> (5723) kai <2532> poiwn <4160> (5723) qeudov <5579>

22:16 egw <1473> ihsouv <2424> epemqa <3992> (5656) ton <3588> aggelon <32> mou <3450> marturhsai <3140> (5658) umin <5213> tauta <5023> epi <1909> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> riza <4491> kai <2532> to <3588> genov <1085> dauid <1138> o <3588> asthr <792> o <3588> lamprov <2986> o <3588> prwinov <4407>

22:17 kai <2532> to <3588> pneuma <4151> kai <2532> h <3588> numfh <3565> legousin <3004> (5719) ercou <2064> (5737) kai <2532> o <3588> akouwn <191> (5723) eipatw <3004> (5628) ercou <2064> (5737) kai <2532> o <3588> diqwn <1372> (5723) ercesyw <2064> (5737) o <3588> yelwn <2309> (5723) labetw <2983> (5628) udwr <5204> zwhv <2222> dwrean <1432>

22:18 marturw <3140> (5719) egw <1473> panti <3839> tw <3588> akouonti <191> (5723) touv <3588> logouv <3056> thv <3588> profhteiav <4394> tou <3588> bibliou <975> toutou <5127> ean <1437> tiv <5100> epiyh <2007> (5632) ep <1909> auta <846> epiyhsei <2007> (5692) o <3588> yeov <2316> ep <1909> auton <846> tav <3588> plhgav <4127> tav <3588> gegrammenav <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> toutw <5129>

22:19 kai <2532> ean <1437> tiv <5100> afelh <851> (5632) apo <575> twn <3588> logwn <3056> tou <3588> bibliou <975> thv <3588> profhteiav <4394> tauthv <3778> afelei <851> (5687) o <3588> yeov <2316> to <3588> merov <3313> autou <846> apo <575> tou <3588> xulou <3586> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> thv <3588> agiav <40> twn <3588> gegrammenwn <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> toutw <5129>

22:20 legei <3004> (5719) o <3588> marturwn <3140> (5723) tauta <5023> nai <3483> ercomai <2064> (5736) tacu <5035> amhn <281> ercou <2064> (5737) kurie <2962> ihsou <2424>

22:21 h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> [cristou] <5547> meta <3326> twn <3588> agiwn <40>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org