NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:8

1:8 egw <1473> eimi <1510> (5748) to <3588> alfa <1> kai <2532> to <3588> w <5598> legei <3004> (5719) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740) o <3588> pantokratwr <3841>

Revelation 1:11

1:11 legoushv <3004> (5723) o <3739> blepeiv <991> (5719) graqon <1125> (5657) eiv <1519> biblion <975> kai <2532> pemqon <3992> (5657) taiv <3588> epta <2033> ekklhsiaiv <1577> eiv <1519> efeson <2181> kai <2532> eiv <1519> smurnan <4667> kai <2532> eiv <1519> pergamon <4010> kai <2532> eiv <1519> yuateira <2363> kai <2532> eiv <1519> sardeiv <4554> kai <2532> eiv <1519> filadelfeian <5359> kai <2532> eiv <1519> laodikeian <2993>

Revelation 21:6

21:6 kai <2532> eipen <2036> (5627) moi <3427> gegonan <1096> (5754) egw <1473> to <3588> alfa <1> kai <2532> to <3588> w <5598> h <3588> arch <746> kai <2532> to <3588> telov <5056> egw <1473> tw <3588> diqwnti <1372> (5723) dwsw <1325> (5692) ek <1537> thv <3588> phghv <4077> tou <3588> udatov <5204> thv <3588> zwhv <2222> dwrean <1432>

Revelation 22:13

22:13 egw <1473> to <3588> alfa <1> kai <2532> to <3588> w <5598> o <3588> prwtov <4413> kai <2532> o <3588> escatov <2078> h <3588> arch <746> kai <2532> to <3588> telov <5056>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org