NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:10-20

1:10 egenomhn <1096> (5633) en <1722> pneumati <4151> en <1722> th <3588> kuriakh <2960> hmera <2250> kai <2532> hkousa <191> (5656) opisw <3694> mou <3450> fwnhn <5456> megalhn <3173> wv <5613> salpiggov <4536>

1:11 legoushv <3004> (5723) o <3739> blepeiv <991> (5719) graqon <1125> (5657) eiv <1519> biblion <975> kai <2532> pemqon <3992> (5657) taiv <3588> epta <2033> ekklhsiaiv <1577> eiv <1519> efeson <2181> kai <2532> eiv <1519> smurnan <4667> kai <2532> eiv <1519> pergamon <4010> kai <2532> eiv <1519> yuateira <2363> kai <2532> eiv <1519> sardeiv <4554> kai <2532> eiv <1519> filadelfeian <5359> kai <2532> eiv <1519> laodikeian <2993>

1:12 kai <2532> epestreqa <1994> (5656) blepein <991> (5721) thn <3588> fwnhn <5456> htiv <3748> elalei <2980> (5707) met <3326> emou <1700> kai <2532> epistreqav <1994> (5660) eidon <1492> (5627) epta <2033> lucniav <3087> crusav <5552>

1:13 kai <2532> en <1722> mesw <3319> twn <3588> lucniwn <3087> omoion <3664> uion <5207> anyrwpou <444> endedumenon <1746> (5765) podhrh <4158> kai <2532> periezwsmenon <4024> (5772) prov <4314> toiv <3588> mastoiv <3149> zwnhn <2223> crusan <5552>

1:14 h <3588> de <1161> kefalh <2776> autou <846> kai <2532> ai <3588> tricev <2359> leukai <3022> wv <5613> erion <2053> leukon <3022> wv <5613> ciwn <5510> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> autou <846> wv <5613> flox <5395> purov <4442>

1:15 kai <2532> oi <3588> podev <4228> autou <846> omoioi <3664> calkolibanw <5474> wv <5613> en <1722> kaminw <2575> pepurwmenhv <4448> (5772) kai <2532> h <3588> fwnh <5456> autou <846> wv <5613> fwnh <5456> udatwn <5204> pollwn <4183>

1:16 kai <2532> ecwn <2192> (5723) en <1722> th <3588> dexia <1188> ceiri <5495> autou <846> asterav <792> epta <2033> kai <2532> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> romfaia <4501> distomov <1366> oxeia <3691> ekporeuomenh <1607> (5740) kai <2532> h <3588> oqiv <3799> autou <846> wv <5613> o <3588> hliov <2246> fainei <5316> (5719) en <1722> th <3588> dunamei <1411> autou <846>

1:17 kai <2532> ote <3753> eidon <1492> (5627) auton <846> epesa <4098> (5627) prov <4314> touv <3588> podav <4228> autou <846> wv <5613> nekrov <3498> kai <2532> eyhken <5087> (5656) thn <3588> dexian <1188> autou <846> ep <1909> eme <1691> legwn <3004> (5723) mh <3361> fobou <5399> (5737) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> prwtov <4413> kai <2532> o <3588> escatov <2078>

1:18 kai <2532> o <3588> zwn <2198> (5723) kai <2532> egenomhn <1096> (5633) nekrov <3498> kai <2532> idou <2400> (5628) zwn <2198> (5723) eimi <1510> (5748) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> kai <2532> ecw <2192> (5719) tav <3588> kleiv <2807> tou <3588> yanatou <2288> kai <2532> tou <3588> adou <86>

1:19 graqon <1125> (5657) oun <3767> a <3739> eidev <1492> (5627) kai <2532> a <3739> eisin <1510> (5748) kai <2532> a <3739> mellei <3195> (5719) ginesyai <1096> (5738) meta <3326> tauta <5023>

1:20 to <3588> musthrion <3466> twn <3588> epta <2033> asterwn <792> ouv <3739> eidev <1492> (5627) epi <1909> thv <3588> dexiav <1188> mou <3450> kai <2532> tav <3588> epta <2033> lucniav <3087> tav <3588> crusav <5552> oi <3588> epta <2033> asterev <792> aggeloi <32> twn <3588> epta <2033> ekklhsiwn <1577> eisin <1510> (5748) kai <2532> ai <3588> lucniai <3087> ai <3588> epta <2033> epta <2033> ekklhsiai <1577> eisin <1510> (5748)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org