NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 19:5-7

19:5 kai <2532> fwnh <5456> apo <575> tou <3588> yronou <2362> exhlyen <1831> (5627) legousa <3004> (5723) aineite <134> (5720) tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> pantev <3956> oi <3588> douloi <1401> autou <846> oi <3588> foboumenoi <5399> (5740) auton <846> oi <3588> mikroi <3398> kai <2532> oi <3588> megaloi <3173>

19:6 kai <2532> hkousa <191> (5656) wv <5613> fwnhn <5456> oclou <3793> pollou <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> udatwn <5204> pollwn <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> brontwn <1027> iscurwn <2478> legontwn <3004> (5723) allhlouia <239> oti <3754> ebasileusen <936> (5656) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> [hmwn] <2257> o <3588> pantokratwr <3841>

19:7 cairwmen <5463> (5725) kai <2532> agalliwmen <21> (5725) kai <2532> dwsomen <1325> (5692) thn <3588> doxan <1391> autw <846> oti <3754> hlyen <2064> (5627) o <3588> gamov <1062> tou <3588> arniou <721> kai <2532> h <3588> gunh <1135> autou <846> htoimasen <2090> (5656) eauthn <1438>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org