NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 18:11-13

18:11 kai <2532> oi <3588> emporoi <1713> thv <3588> ghv <1093> klaiousin <2799> (5719) kai <2532> penyousin <3996> (5719) ep <1909> authn <846> oti <3754> ton <3588> gomon <1117> autwn <846> oudeiv <3762> agorazei <59> (5719) ouketi <3765>

18:12 gomon <1117> crusou <5557> kai <2532> argurou <696> kai <2532> liyou <3037> timiou <5093> kai <2532> margaritwn <3135> kai <2532> bussinou <1039> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> sirikou <4596> kai <2532> kokkinou <2847> kai <2532> pan <3956> xulon <3586> yuinon <2367> kai <2532> pan <3956> skeuov <4632> elefantinon <1661> kai <2532> pan <3956> skeuov <4632> ek <1537> xulou <3586> timiwtatou <5093> kai <2532> calkou <5475> kai <2532> sidhrou <4604> kai <2532> marmarou <3139>

18:13 kai <2532> kinnamwmon <2792> kai <2532> amwmon <299> kai <2532> yumiamata <2368> kai <2532> muron <3464> kai <2532> libanon <3030> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> elaion <1637> kai <2532> semidalin <4585> kai <2532> siton <4621> kai <2532> kthnh <2934> kai <2532> probata <4263> kai <2532> ippwn <2462> kai <2532> redwn <4480> kai <2532> swmatwn <4983> kai <2532> qucav <5590> anyrwpwn <444>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org