NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 17:1-18

17:1 kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> epta <2033> aggelwn <32> twn <3588> econtwn <2192> (5723) tav <3588> epta <2033> fialav <5357> kai <2532> elalhsen <2980> (5656) met <3326> emou <1700> legwn <3004> (5723) deuro <1204> (5773) deixw <1166> (5692) soi <4671> to <3588> krima <2917> thv <3588> pornhv <4204> thv <3588> megalhv <3173> thv <3588> kayhmenhv <2521> (5740) epi <1909> udatwn <5204> pollwn <4183>

17:2 mey <3326> hv <3739> eporneusan <4203> (5656) oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> emeyusyhsan <3184> (5681) oi <3588> katoikountev <2730> (5723) thn <3588> ghn <1093> ek <1537> tou <3588> oinou <3631> thv <3588> porneiav <4202> authv <846>

17:3 kai <2532> aphnegken <667> (5656) me <3165> eiv <1519> erhmon <2048> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> eidon <1492> (5627) gunaika <1135> kayhmenhn <2521> (5740) epi <1909> yhrion <2342> kokkinon <2847> gemonta <1073> (5723) onomata <3686> blasfhmiav <988> ecwn <2192> (5723) kefalav <2776> epta <2033> kai <2532> kerata <2768> deka <1176>

17:4 kai <2532> h <3588> gunh <1135> hn <1510> (5713) peribeblhmenh <4016> (5772) porfuroun <4210> kai <2532> kokkinon <2847> kai <2532> kecruswmenh <5558> (5772) crusiw <5553> kai <2532> liyw <3037> timiw <5093> kai <2532> margaritaiv <3135> ecousa <2192> (5723) pothrion <4221> crusoun <5552> en <1722> th <3588> ceiri <5495> authv <846> gemon <1073> (5723) bdelugmatwn <946> kai <2532> ta <3588> akayarta <169> thv <3588> porneiav <4202> authv <846>

17:5 kai <2532> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> authv <846> onoma <3686> gegrammenon <1125> (5772) musthrion <3466> babulwn <897> h <3588> megalh <3173> h <3588> mhthr <3384> twn <3588> pornwn <4204> kai <2532> twn <3588> bdelugmatwn <946> thv <3588> ghv <1093>

17:6 kai <2532> eidon <1492> (5627) thn <3588> gunaika <1135> meyuousan <3184> (5723) ek <1537> tou <3588> aimatov <129> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> ek <1537> tou <3588> aimatov <129> twn <3588> marturwn <3144> ihsou <2424> kai <2532> eyaumasa <2296> (5656) idwn <1492> (5631) authn <846> yauma <2295> mega <3173>

17:7 kai <2532> eipen <2036> (5627) moi <3427> o <3588> aggelov <32> dia <1223> ti <5101> eyaumasav <2296> (5656) egw <1473> erw <3004> (5692) soi <4671> to <3588> musthrion <3466> thv <3588> gunaikov <1135> kai <2532> tou <3588> yhriou <2342> tou <3588> bastazontov <941> (5723) authn <846> tou <3588> econtov <2192> (5723) tav <3588> epta <2033> kefalav <2776> kai <2532> ta <3588> deka <1176> kerata <2768>

17:8 to <3588> yhrion <2342> o <3739> eidev <3708> (5627) hn <1510> (5713) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) kai <2532> mellei <3195> (5719) anabainein <305> (5721) ek <1537> thv <3588> abussou <12> kai <2532> eiv <1519> apwleian <684> upagei <5217> (5719) kai <2532> yaumasyhsontai <2296> (5701) oi <3588> katoikountev <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> wn <3739> ou <3756> gegraptai <1125> (5769) to <3588> onoma <3686> epi <1909> to <3588> biblion <975> thv <3588> zwhv <2222> apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> blepontwn <991> (5723) to <3588> yhrion <2342> oti <3754> hn <1510> (5713) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) kai <2532> parestai <3918> (5704)

17:9 wde <5602> o <3588> nouv <3563> o <3588> ecwn <2192> (5723) sofian <4678> ai <3588> epta <2033> kefalai <2776> epta <2033> orh <3735> eisin <1510> (5748) opou <3699> h <3588> gunh <1135> kayhtai <2521> (5736) ep <1909> autwn <846>

17:10 kai <2532> basileiv <935> epta <2033> eisin <1510> (5748) oi <3588> pente <4002> epesan <4098> (5627) o <3588> eiv <1520> estin <1510> (5748) o <3588> allov <243> oupw <3768> hlyen <2064> (5627) kai <2532> otan <3752> elyh <2064> (5632) oligon <3641> auton <846> dei <1163> (5904) meinai <3306> (5658)

17:11 kai <2532> to <3588> yhrion <2342> o <3739> hn <1510> (5713) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) kai <2532> autov <846> ogdoov <3590> estin <1510> (5748) kai <2532> ek <1537> twn <3588> epta <2033> estin <1510> (5748) kai <2532> eiv <1519> apwleian <684> upagei <5217> (5719)

17:12 kai <2532> ta <3588> deka <1176> kerata <2768> a <3739> eidev <1492> (5627) deka <1176> basileiv <935> eisin <1510> (5748) oitinev <3748> basileian <932> oupw <3768> elabon <2983> (5627) alla <235> exousian <1849> wv <5613> basileiv <935> mian <1520> wran <5610> lambanousin <2983> (5719) meta <3326> tou <3588> yhriou <2342>

17:13 outoi <3778> mian <1520> gnwmhn <1106> ecousin <2192> (5719) kai <2532> thn <3588> dunamin <1411> kai <2532> exousian <1849> autwn <846> tw <3588> yhriw <2342> didoasin <1325> (5719)

17:14 outoi <3778> meta <3326> tou <3588> arniou <721> polemhsousin <4170> (5692) kai <2532> to <3588> arnion <721> nikhsei <3528> (5692) autouv <846> oti <3754> kuriov <2962> kuriwn <2962> estin <1510> (5748) kai <2532> basileuv <935> basilewn <935> kai <2532> oi <3588> met <3326> autou <846> klhtoi <2822> kai <2532> eklektoi <1588> kai <2532> pistoi <4103>

17:15 kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> ta <3588> udata <5204> a <3739> eidev <1492> (5627) ou <3757> h <3588> pornh <4204> kayhtai <2521> (5736) laoi <2992> kai <2532> ocloi <3793> eisin <1510> (5748) kai <2532> eynh <1484> kai <2532> glwssai <1100>

17:16 kai <2532> ta <3588> deka <1176> kerata <2768> a <3739> eidev <1492> (5627) kai <2532> to <3588> yhrion <2342> outoi <3778> mishsousin <3404> (5692) thn <3588> pornhn <4204> kai <2532> hrhmwmenhn <2049> (5772) poihsousin <4160> (5692) authn <846> kai <2532> gumnhn <1131> kai <2532> tav <3588> sarkav <4561> authv <846> fagontai <5315> (5688) kai <2532> authn <846> katakausousin <2618> (5692) [en] <1722> puri <4442>

17:17 o <3588> gar <1063> yeov <2316> edwken <1325> (5656) eiv <1519> tav <3588> kardiav <2588> autwn <846> poihsai <4160> (5658) thn <3588> gnwmhn <1106> autou <846> kai <2532> poihsai <4160> (5658) mian <1520> gnwmhn <1106> kai <2532> dounai <1325> (5629) thn <3588> basileian <932> autwn <846> tw <3588> yhriw <2342> acri <891> telesyhsontai <5055> (5701) oi <3588> logoi <3056> tou <3588> yeou <2316>

17:18 kai <2532> h <3588> gunh <1135> hn <3739> eidev <1492> (5627) estin <1510> (5748) h <3588> poliv <4172> h <3588> megalh <3173> h <3588> ecousa <2192> (5723) basileian <932> epi <1909> twn <3588> basilewn <935> thv <3588> ghv <1093>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org