NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 16:1-21

16:1 kai <2532> hkousa <191> (5656) megalhv <3173> fwnhv <5456> ek <1537> tou <3588> naou <3485> legoushv <3004> (5723) toiv <3588> epta <2033> aggeloiv <32> upagete <5217> (5720) kai <2532> ekceete <1632> (5720) tav <3588> epta <2033> fialav <5357> tou <3588> yumou <2372> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093>

16:2 kai <2532> aphlyen <565> (5627) o <3588> prwtov <4413> kai <2532> execeen <1632> (5656) thn <3588> fialhn <5357> autou <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> egeneto <1096> (5633) elkov <1668> kakon <2556> kai <2532> ponhron <4190> epi <1909> touv <3588> anyrwpouv <444> touv <3588> econtav <2192> (5723) to <3588> caragma <5480> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> touv <3588> proskunountav <4352> (5723) th <3588> eikoni <1504> autou <846>

16:3 kai <2532> o <3588> deuterov <1208> execeen <1632> (5656) thn <3588> fialhn <5357> autou <846> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> egeneto <1096> (5633) aima <129> wv <5613> nekrou <3498> kai <2532> pasa <3956> quch <5590> zwhv <2222> apeyanen <599> (5627) ta <3588> en <1722> th <3588> yalassh <2281>

16:4 kai <2532> o <3588> tritov <5154> execeen <1632> (5656) thn <3588> fialhn <5357> autou <846> eiv <1519> touv <3588> potamouv <4215> kai <2532> tav <3588> phgav <4077> twn <3588> udatwn <5204> kai <2532> egeneto <1096> (5633) aima <129>

16:5 kai <2532> hkousa <191> (5656) tou <3588> aggelou <32> twn <3588> udatwn <5204> legontov <3004> (5723) dikaiov <1342> ei <1510> (5748) o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) [o] <3588> osiov <3741> oti <3754> tauta <5023> ekrinav <2919> (5656)

16:6 oti <3754> aima <129> agiwn <40> kai <2532> profhtwn <4396> execean <1632> (5656) kai <2532> aima <129> autoiv <846> dedwkav <1325> (5758) piein <4095> (5629) axioi <514> eisin <1510> (5748)

16:7 kai <2532> hkousa <191> (5656) tou <3588> yusiasthriou <2379> legontov <3004> (5723) nai <3483> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> alhyinai <228> kai <2532> dikaiai <1342> ai <3588> kriseiv <2920> sou <4675>

16:8 kai <2532> o <3588> tetartov <5067> execeen <1632> (5656) thn <3588> fialhn <5357> autou <846> epi <1909> ton <3588> hlion <2246> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> kaumatisai <2739> (5658) touv <3588> anyrwpouv <444> en <1722> puri <4442>

16:9 kai <2532> ekaumatisyhsan <2739> (5681) oi <3588> anyrwpoi <444> kauma <2738> mega <3173> kai <2532> eblasfhmhsan <987> (5656) to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> econtov <2192> (5723) thn <3588> exousian <1849> epi <1909> tav <3588> plhgav <4127> tautav <3778> kai <2532> ou <3756> metenohsan <3340> (5656) dounai <1325> (5629) autw <846> doxan <1391>

16:10 kai <2532> o <3588> pemptov <3991> execeen <1632> (5656) thn <3588> fialhn <5357> autou <846> epi <1909> ton <3588> yronon <2362> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> egeneto <1096> (5633) h <3588> basileia <932> autou <846> eskotwmenh <4656> (5772) kai <2532> emaswnto <3145> (5711) tav <3588> glwssav <1100> autwn <846> ek <1537> tou <3588> ponou <4192>

16:11 kai <2532> eblasfhmhsan <987> (5656) ton <3588> yeon <2316> tou <3588> ouranou <3772> ek <1537> twn <3588> ponwn <4192> autwn <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> elkwn <1668> autwn <846> kai <2532> ou <3756> metenohsan <3340> (5656) ek <1537> twn <3588> ergwn <2041> autwn <846>

16:12 kai <2532> o <3588> ektov <1623> execeen <1632> (5656) thn <3588> fialhn <5357> autou <846> epi <1909> ton <3588> potamon <4215> ton <3588> megan <3173> [ton] <3588> eufrathn <2166> kai <2532> exhranyh <3583> (5681) to <3588> udwr <5204> autou <846> ina <2443> etoimasyh <2090> (5686) h <3588> odov <3598> twn <3588> basilewn <935> twn <3588> apo <575> anatolhv <395> hliou <2246>

16:13 kai <2532> eidon <1492> (5627) ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> drakontov <1404> kai <2532> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> qeudoprofhtou <5578> pneumata <4151> tria <5140> akayarta <169> wv <5613> batracoi <944>

16:14 eisin <1510> (5748) gar <1063> pneumata <4151> daimoniwn <1140> poiounta <4160> (5723) shmeia <4592> a <3739> ekporeuetai <1607> (5736) epi <1909> touv <3588> basileiv <935> thv <3588> oikoumenhv <3625> olhv <3650> sunagagein <4863> (5629) autouv <846> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> thv <3588> hmerav <2250> thv <3588> megalhv <3173> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> pantokratorov <3841>

16:15 idou <2400> (5628) ercomai <2064> (5736) wv <5613> klepthv <2812> makariov <3107> o <3588> grhgorwn <1127> (5723) kai <2532> thrwn <5083> (5723) ta <3588> imatia <2440> autou <846> ina <2443> mh <3361> gumnov <1131> peripath <4043> (5725) kai <2532> blepwsin <991> (5725) thn <3588> aschmosunhn <808> autou <846>

16:16 kai <2532> sunhgagen <4863> (5627) autouv <846> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) ebraisti <1447> armagedwn <717>

16:17 kai <2532> o <3588> ebdomov <1442> execeen <1632> (5656) thn <3588> fialhn <5357> autou <846> epi <1909> ton <3588> aera <109> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) fwnh <5456> megalh <3173> ek <1537> tou <3588> naou <3485> apo <575> tou <3588> yronou <2362> legousa <3004> (5723) gegonen <1096> (5754)

16:18 kai <2532> egenonto <1096> (5633) astrapai <796> kai <2532> fwnai <5456> kai <2532> brontai <1027> kai <2532> seismov <4578> egeneto <1096> (5633) megav <3173> oiov <3634> ouk <3756> egeneto <1096> (5633) af <575> ou <3739> anyrwpoi <444> egenonto <1096> (5633) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> thlikoutov <5082> seismov <4578> outwv <3779> megav <3173>

16:19 kai <2532> egeneto <1096> (5633) h <3588> poliv <4172> h <3588> megalh <3173> eiv <1519> tria <5140> merh <3313> kai <2532> ai <3588> poleiv <4172> twn <3588> eynwn <1484> epesan <4098> (5627) kai <2532> babulwn <897> h <3588> megalh <3173> emnhsyh <3415> (5681) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> dounai <1325> (5629) auth <846> to <3588> pothrion <4221> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> orghv <3709> autou <846>

16:20 kai <2532> pasa <3956> nhsov <3520> efugen <5343> (5627) kai <2532> orh <3735> ouc <3756> eureyhsan <2147> (5681)

16:21 kai <2532> calaza <5464> megalh <3173> wv <5613> talantiaia <5006> katabainei <2597> (5719) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> epi <1909> touv <3588> anyrwpouv <444> kai <2532> eblasfhmhsan <987> (5656) oi <3588> anyrwpoi <444> ton <3588> yeon <2316> ek <1537> thv <3588> plhghv <4127> thv <3588> calazhv <5464> oti <3754> megalh <3173> estin <1510> (5748) h <3588> plhgh <4127> authv <846> sfodra <4970>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org