NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 14:8

14:8 kai <2532> allov <243> deuterov <1208> [aggelov] <32> hkolouyhsen <190> (5656) legwn <3004> (5723) epesen <4098> (5627) epesen <4098> (5627) babulwn <897> h <3588> megalh <3173> h <3588> ek <1537> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> porneiav <4202> authv <846> pepotiken <4222> (5758) panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

Revelation 16:19

16:19 kai <2532> egeneto <1096> (5633) h <3588> poliv <4172> h <3588> megalh <3173> eiv <1519> tria <5140> merh <3313> kai <2532> ai <3588> poleiv <4172> twn <3588> eynwn <1484> epesan <4098> (5627) kai <2532> babulwn <897> h <3588> megalh <3173> emnhsyh <3415> (5681) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> dounai <1325> (5629) auth <846> to <3588> pothrion <4221> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> orghv <3709> autou <846>

Revelation 17:5

17:5 kai <2532> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> authv <846> onoma <3686> gegrammenon <1125> (5772) musthrion <3466> babulwn <897> h <3588> megalh <3173> h <3588> mhthr <3384> twn <3588> pornwn <4204> kai <2532> twn <3588> bdelugmatwn <946> thv <3588> ghv <1093>

Revelation 18:2

18:2 kai <2532> ekraxen <2896> (5656) en <1722> iscura <2478> fwnh <5456> legwn <3004> (5723) epesen <4098> (5627) epesen <4098> (5627) babulwn <897> h <3588> megalh <3173> kai <2532> egeneto <1096> (5633) katoikhthrion <2732> daimoniwn <1140> kai <2532> fulakh <5438> pantov <3956> pneumatov <4151> akayartou <169> kai <2532> fulakh <5438> pantov <3956> orneou <3732> akayartou <169> kai <2532> memishmenou <3404> (5772)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org