NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 4:2-3

4:2 euodian <2136> parakalw <3870> (5719) kai <2532> suntuchn <4941> parakalw <3870> (5719) to <3588> auto <846> fronein <5426> (5721) en <1722> kuriw <2962>

4:3 nai <3483> erwtw <2065> (5719) kai <2532> se <4571> gnhsie <1103> suzuge <4805> sullambanou <4815> (5732) autaiv <846> aitinev <3748> en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> sunhylhsan <4866> (5656) moi <3427> meta <3326> kai <2532> klhmentov <2815> kai <2532> twn <3588> loipwn <3062> sunergwn <4904> mou <3450> wn <3739> ta <3588> onomata <3686> en <1722> biblw <976> zwhv <2222>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org