NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 3:7-11

3:7 alla <235> atina <3748> hn <1510> (5713) moi <3427> kerdh <2771> tauta <5023> hghmai <2233> (5766) dia <1223> ton <3588> criston <5547> zhmian <2209>

3:8 alla <235> menounge <3304> kai <2532> hgoumai <2233> (5736) panta <3956> zhmian <2209> einai <1510> (5750) dia <1223> to <3588> uperecon <5242> (5723) thv <3588> gnwsewv <1108> cristou <5547> ihsou <2424> tou <3588> kuriou <2962> mou <3450> di <1223> on <3739> ta <3588> panta <3956> ezhmiwyhn <2210> (5681) kai <2532> hgoumai <2233> (5736) skubala <4657> ina <2443> criston <5547> kerdhsw <2770> (5661)

3:9 kai <2532> eureyw <2147> (5686) en <1722> autw <846> mh <3361> ecwn <2192> (5723) emhn <1699> dikaiosunhn <1343> thn <3588> ek <1537> nomou <3551> alla <235> thn <3588> dia <1223> pistewv <4102> cristou <5547> thn <3588> ek <1537> yeou <2316> dikaiosunhn <1343> epi <1909> th <3588> pistei <4102>

3:10 tou <3588> gnwnai <1097> (5629) auton <846> kai <2532> thn <3588> dunamin <1411> thv <3588> anastasewv <386> autou <846> kai <2532> koinwnian <2842> payhmatwn <3804> autou <846> summorfizomenov <4833> (5746) tw <3588> yanatw <2288> autou <846>

3:11 ei <1487> pwv <4459> katanthsw <2658> (5661) eiv <1519> thn <3588> exanastasin <1815> thn <3588> ek <1537> nekrwn <3498>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org