NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 9:35

9:35 kai <2532> perihgen <4013> (5707) o <3588> ihsouv <2424> tav <3588> poleiv <4172> pasav <3956> kai <2532> tav <3588> kwmav <2968> didaskwn <1321> (5723) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> autwn <846> kai <2532> khrusswn <2784> (5723) to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> basileiav <932> kai <2532> yerapeuwn <2323> (5723) pasan <3956> noson <3554> kai <2532> pasan <3956> malakian <3119>

Matthew 12:15

12:15 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> gnouv <1097> (5631) anecwrhsen <402> (5656) ekeiyen <1564> kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> polloi <4183> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846> pantav <3956>

Matthew 19:2

19:2 kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> ocloi <3793> polloi <4183> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846> ekei <1563>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org