NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 9:2

9:2 kai <2532> idou <2400> (5628) proseferon <4374> (5707) autw <846> paralutikon <3885> epi <1909> klinhv <2825> beblhmenon <906> (5772) kai <2532> idwn <1492> (5631) o <3588> ihsouv <2424> thn <3588> pistin <4102> autwn <846> eipen <2036> (5627) tw <3588> paralutikw <3885> yarsei <2293> (5720) teknon <5043> afientai <863> (5743) sou <4675> ai <3588> amartiai <266>

Matthew 9:6

9:6 ina <2443> de <1161> eidhte <1492> (5762) oti <3754> exousian <1849> ecei <2192> (5719) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> afienai <863> (5721) amartiav <266> tote <5119> legei <3004> (5719) tw <3588> paralutikw <3885> egeire <1453> (5720) aron <142> (5657) sou <4675> thn <3588> klinhn <2825> kai <2532> upage <5217> (5720) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4675>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org