NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 8:23-26

8:23 kai <2532> embanti <1684> (5631) autw <846> eiv <1519> ploion <4143> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

8:24 kai <2532> idou <2400> (5628) seismov <4578> megav <3173> egeneto <1096> (5633) en <1722> th <3588> yalassh <2281> wste <5620> to <3588> ploion <4143> kaluptesyai <2572> (5745) upo <5259> twn <3588> kumatwn <2949> autov <846> de <1161> ekayeuden <2518> (5707)

8:25 kai <2532> proselyontev <4334> (5631) hgeiran <1453> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> swson <4982> (5657) apollumeya <622> (5731)

8:26 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> deiloi <1169> este <1510> (5748) oligopistoi <3640> tote <5119> egeryeiv <1453> (5685) epetimhsen <2008> (5656) toiv <3588> anemoiv <417> kai <2532> th <3588> yalassh <2281> kai <2532> egeneto <1096> (5633) galhnh <1055> megalh <3173>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org