NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 8:12

8:12 oi <3588> de <1161> uioi <5207> thv <3588> basileiav <932> ekblhyhsontai <1544> (5701) eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

Matthew 13:42

13:42 kai <2532> balousin <906> (5692) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> kaminon <2575> tou <3588> purov <4442> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

Matthew 22:13

22:13 tote <5119> o <3588> basileuv <935> eipen <2036> (5627) toiv <3588> diakonoiv <1249> dhsantev <1210> (5660) autou <846> podav <4228> kai <2532> ceirav <5495> ekbalete <1544> (5628) auton <846> eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

Matthew 25:30

25:30 kai <2532> ton <3588> acreion <888> doulon <1401> ekbalete <1544> (5628) eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org