NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 7:15-23

7:15 prosecete <4337> (5720) apo <575> twn <3588> qeudoprofhtwn <5578> oitinev <3748> ercontai <2064> (5736) prov <4314> umav <5209> en <1722> endumasin <1742> probatwn <4263> eswyen <2081> de <1161> eisin <1510> (5748) lukoi <3074> arpagev <727>

7:16 apo <575> twn <3588> karpwn <2590> autwn <846> epignwsesye <1921> (5695) autouv <846> mhti <3385> sullegousin <4816> (5719) apo <575> akanywn <173> stafulav <4718> h <2228> apo <575> tribolwn <5146> suka <4810>

7:17 outwv <3779> pan <3956> dendron <1186> agayon <18> karpouv <2590> kalouv <2570> poiei <4160> (5719) to <3588> de <1161> sapron <4550> dendron <1186> karpouv <2590> ponhrouv <4190> poiei <4160> (5719)

7:18 ou <3756> dunatai <1410> (5736) dendron <1186> agayon <18> karpouv <2590> ponhrouv <4190> enegkein <5342> (5629) oude <3761> dendron <1186> sapron <4550> karpouv <2590> kalouv <2570> poiein <4160> (5721)

7:19 pan <3956> dendron <1186> mh <3361> poioun <4160> (5723) karpon <2590> kalon <2570> ekkoptetai <1581> (5743) kai <2532> eiv <1519> pur <4442> balletai <906> (5743)

7:20 ara <686> ge <1065> apo <575> twn <3588> karpwn <2590> autwn <846> epignwsesye <1921> (5695) autouv <846>

7:21 ou <3756> pav <3956> o <3588> legwn <3004> (5723) moi <3427> kurie <2962> kurie <2962> eiseleusetai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772> all <235> o <3588> poiwn <4160> (5723) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

7:22 polloi <4183> erousin <2046> (5692) moi <3427> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> kurie <2962> kurie <2962> ou <3756> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> eprofhteusamen <4395> (5656) kai <2532> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> daimonia <1140> exebalomen <1544> (5627) kai <2532> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> dunameiv <1411> pollav <4183> epoihsamen <4160> (5656)

7:23 kai <2532> tote <5119> omologhsw <3670> (5692) autoiv <846> oti <3754> oudepote <3763> egnwn <1097> (5627) umav <5209> apocwreite <672> (5720) ap <575> emou <1700> oi <3588> ergazomenoi <2038> (5740) thn <3588> anomian <458>

Matthew 12:33-37

12:33 h <2228> poihsate <4160> (5657) to <3588> dendron <1186> kalon <2570> kai <2532> ton <3588> karpon <2590> autou <846> kalon <2570> h <2228> poihsate <4160> (5657) to <3588> dendron <1186> sapron <4550> kai <2532> ton <3588> karpon <2590> autou <846> sapron <4550> ek <1537> gar <1063> tou <3588> karpou <2590> to <3588> dendron <1186> ginwsketai <1097> (5743)

12:34 gennhmata <1081> ecidnwn <2191> pwv <4459> dunasye <1410> (5736) agaya <18> lalein <2980> (5721) ponhroi <4190> ontev <1510> (5752) ek <1537> gar <1063> tou <3588> perisseumatov <4051> thv <3588> kardiav <2588> to <3588> stoma <4750> lalei <2980> (5719)

12:35 o <3588> agayov <18> anyrwpov <444> ek <1537> tou <3588> agayou <18> yhsaurou <2344> ekballei <1544> (5719) agaya <18> kai <2532> o <3588> ponhrov <4190> anyrwpov <444> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> yhsaurou <2344> ekballei <1544> (5719) ponhra <4190>

12:36 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> pan <3956> rhma <4487> argon <692> o <3739> lalhsousin <2980> (5692) oi <3588> anyrwpoi <444> apodwsousin <591> (5692) peri <4012> autou <846> logon <3056> en <1722> hmera <2250> krisewv <2920>

12:37 ek <1537> gar <1063> twn <3588> logwn <3056> sou <4675> dikaiwyhsh <1344> (5701) kai <2532> ek <1537> twn <3588> logwn <3056> sou <4675> katadikasyhsh <2613> (5701)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org