NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 6:26-34

6:26 embleqate <1689> (5657) eiv <1519> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> oti <3754> ou <3756> speirousin <4687> (5719) oude <3761> yerizousin <2325> (5719) oude <3761> sunagousin <4863> (5719) eiv <1519> apoyhkav <596> kai <2532> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> trefei <5142> (5719) auta <846> ouc <3756> umeiv <5210> mallon <3123> diaferete <1308> (5719) autwn <846>

6:27 tiv <5101> de <1161> ex <1537> umwn <5216> merimnwn <3309> (5723) dunatai <1410> (5736) prosyeinai <4369> (5629) epi <1909> thn <3588> hlikian <2244> autou <846> phcun <4083> ena <1520>

6:28 kai <2532> peri <4012> endumatov <1742> ti <5101> merimnate <3309> (5720) katamayete <2648> (5628) ta <3588> krina <2918> tou <3588> agrou <68> pwv <4459> auxanousin <837> (5719) ou <3756> kopiwsin <2872> (5719) oude <3761> nhyousin <3514> (5719)

6:29 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> oude <3761> solomwn <4672> en <1722> pash <3956> th <3588> doxh <1391> autou <846> periebaleto <4016> (5639) wv <5613> en <1520> toutwn <5130>

6:30 ei <1487> de <1161> ton <3588> corton <5528> tou <3588> agrou <68> shmeron <4594> onta <1510> (5752) kai <2532> aurion <839> eiv <1519> klibanon <2823> ballomenon <906> (5746) o <3588> yeov <2316> outwv <3779> amfiennusin <294> (5719) ou <3756> pollw <4183> mallon <3123> umav <5209> oligopistoi <3640>

6:31 mh <3361> oun <3767> merimnhshte <3309> (5661) legontev <3004> (5723) ti <5101> fagwmen <5315> (5632) h <2228> ti <5101> piwmen <4095> (5632) h <2228> ti <5101> peribalwmeya <4016> (5643)

6:32 panta <3956> gar <1063> tauta <5023> ta <3588> eynh <1484> epizhtousin <1934> (5719) oiden <1492> (5758) gar <1063> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> oti <3754> crhzete <5535> (5719) toutwn <5130> apantwn <537>

6:33 zhteite <2212> (5720) de <1161> prwton <4412> thn <3588> basileian <932> kai <2532> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846> kai <2532> tauta <5023> panta <3956> prosteyhsetai <4369> (5701) umin <5213>

6:34 mh <3361> oun <3767> merimnhshte <3309> (5661) eiv <1519> thn <3588> aurion <839> h <3588> gar <1063> aurion <839> merimnhsei <3309> (5692) eauthv <1438> arketon <713> th <3588> hmera <2250> h <3588> kakia <2549> authv <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org