NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:47-48

5:47 kai <2532> ean <1437> aspashsye <782> (5667) touv <3588> adelfouv <80> umwn <5216> monon <3440> ti <5101> perisson <4053> poieite <4160> (5719) ouci <3780> kai <2532> oi <3588> eynikoi <1482> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

5:48 esesye <1510> (5704) oun <3767> umeiv <5210> teleioi <5046> wv <5613> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> teleiov <5046> estin <1510> (5748)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org