NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:23-24

5:23 ean <1437> oun <3767> prosferhv <4374> (5725) to <3588> dwron <1435> sou <4675> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> kakei <2546> mnhsyhv <3415> (5686) oti <3754> o <3588> adelfov <80> sou <4675> ecei <2192> (5719) ti <5100> kata <2596> sou <4675>

5:24 afev <863> (5628) ekei <1563> to <3588> dwron <1435> sou <4675> emprosyen <1715> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> upage <5217> (5720) prwton <4412> diallaghyi <1259> (5649) tw <3588> adelfw <80> sou <4675> kai <2532> tote <5119> elywn <2064> (5631) prosfere <4374> (5720) to <3588> dwron <1435> sou <4675>

Matthew 8:4

8:4 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ora <3708> (5720) mhdeni <3367> eiphv <2036> (5632) alla <235> upage <5217> (5720) seauton <4572> deixon <1166> (5657) tw <3588> ierei <2409> kai <2532> prosenegkon <4374> (5628) to <3588> dwron <1435> o <3739> prosetaxen <4367> (5656) mwushv <3475> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org