NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 4:5-7

4:5 tote <5119> paralambanei <3880> (5719) auton <846> o <3588> diabolov <1228> eiv <1519> thn <3588> agian <40> polin <4172> kai <2532> esthsen <2476> (5656) auton <846> epi <1909> to <3588> pterugion <4419> tou <3588> ierou <2411>

4:6 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> bale <906> (5628) seauton <4572> katw <2736> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846> enteleitai <1781> (5699) peri <4012> sou <4675> kai <2532> epi <1909> ceirwn <5495> arousin <142> (5692) se <4571> mhpote <3379> proskoqhv <4350> (5661) prov <4314> liyon <3037> ton <3588> poda <4228> sou <4675>

4:7 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> palin <3825> gegraptai <1125> (5769) ouk <3756> ekpeiraseiv <1598> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org