NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 2:8

2:8 kai <2532> pemqav <3992> (5660) autouv <846> eiv <1519> bhyleem <965> eipen <2036> (5627) poreuyentev <4198> (5679) exetasate <1833> (5657) akribwv <199> peri <4012> tou <3588> paidiou <3813> epan <1875> de <1161> eurhte <2147> (5632) apaggeilate <518> (5657) moi <3427> opwv <3704> kagw <2504> elywn <2064> (5631) proskunhsw <4352> (5661) autw <846>

Matthew 2:20

2:20 legwn <3004> (5723) egeryeiv <1453> (5685) paralabe <3880> (5628) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> poreuou <4198> (5737) eiv <1519> ghn <1093> israhl <2474> teynhkasin <2348> (5758) gar <1063> oi <3588> zhtountev <2212> (5723) thn <3588> quchn <5590> tou <3588> paidiou <3813>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org