NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 2:16-18

2:16 tote <5119> hrwdhv <2264> idwn <1492> (5631) oti <3754> enepaicyh <1702> (5681) upo <5259> twn <3588> magwn <3097> eyumwyh <2373> (5681) lian <3029> kai <2532> aposteilav <649> (5660) aneilen <337> (5627) pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> touv <3588> en <1722> bhyleem <965> kai <2532> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> orioiv <3725> authv <846> apo <575> dietouv <1332> kai <2532> katwterw <2736> kata <2596> ton <3588> cronon <5550> on <3739> hkribwsen <198> (5656) para <3844> twn <3588> magwn <3097>

2:17 tote <5119> eplhrwyh <4137> (5681) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> ieremiou <2408> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

2:18 fwnh <5456> en <1722> rama <4471> hkousyh <191> (5681) klauymov <2805> kai <2532> odurmov <3602> poluv <4183> rachl <4478> klaiousa <2799> (5723) ta <3588> tekna <5043> authv <846> kai <2532> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) paraklhyhnai <3870> (5683) oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org