NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 28:4

28:4 apo <575> de <1161> tou <3588> fobou <5401> autou <846> eseisyhsan <4579> (5681) oi <3588> thrountev <5083> (5723) kai <2532> egenhyhsan <1096> (5675) wv <5613> nekroi <3498>

Matthew 28:8

28:8 kai <2532> apelyousai <565> (5631) tacu <5035> apo <575> tou <3588> mnhmeiou <3419> meta <3326> fobou <5401> kai <2532> carav <5479> megalhv <3173> edramon <5143> (5627) apaggeilai <518> (5658) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org