NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 28:16-20

28:16 oi <3588> de <1161> endeka <1733> mayhtai <3101> eporeuyhsan <4198> (5675) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> eiv <1519> to <3588> orov <3735> ou <3757> etaxato <5021> (5668) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424>

28:17 kai <2532> idontev <1492> (5631) auton <846> prosekunhsan <4352> (5656) oi <3588> de <1161> edistasan <1365> (5656)

28:18 kai <2532> proselywn <4334> (5631) o <3588> ihsouv <2424> elalhsen <2980> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) edoyh <1325> (5681) moi <3427> pasa <3956> exousia <1849> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> [thv] <3588> ghv <1093>

28:19 poreuyentev <4198> (5679) oun <3767> mayhteusate <3100> (5657) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> baptizontev <907> (5723) autouv <846> eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> tou <3588> uiou <5207> kai <2532> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151>

28:20 didaskontev <1321> (5723) autouv <846> threin <5083> (5721) panta <3956> osa <3745> eneteilamhn <1781> (5662) umin <5213> kai <2532> idou <2400> (5628) egw <1473> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> ewv <2193> thv <3588> sunteleiav <4930> tou <3588> aiwnov <165>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org