NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:62-66

27:62 th <3588> de <1161> epaurion <1887> htiv <3748> estin <1510> (5748) meta <3326> thn <3588> paraskeuhn <3904> sunhcyhsan <4863> (5681) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> prov <4314> pilaton <4091>

27:63 legontev <3004> (5723) kurie <2962> emnhsyhmen <3415> (5681) oti <3754> ekeinov <1565> o <3588> planov <4108> eipen <2036> (5627) eti <2089> zwn <2198> (5723) meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> egeiromai <1453> (5743)

27:64 keleuson <2753> (5657) oun <3767> asfalisyhnai <805> (5683) ton <3588> tafon <5028> ewv <2193> thv <3588> trithv <5154> hmerav <2250> mhpote <3379> elyontev <2064> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> kleqwsin <2813> (5661) auton <846> kai <2532> eipwsin <2036> (5632) tw <3588> law <2992> hgeryh <1453> (5681) apo <575> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> estai <1510> (5704) h <3588> escath <2078> planh <4106> ceirwn <5501> thv <3588> prwthv <4413>

27:65 efh <5346> (5713) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> ecete <2192> (5719) koustwdian <2892> upagete <5217> (5720) asfalisasye <805> (5663) wv <5613> oidate <1492> (5758)

27:66 oi <3588> de <1161> poreuyentev <4198> (5679) hsfalisanto <805> (5662) ton <3588> tafon <5028> sfragisantev <4972> (5660) ton <3588> liyon <3037> meta <3326> thv <3588> koustwdiav <2892>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org