NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:51-53

27:51 kai <2532> idou <2400> (5628) to <3588> katapetasma <2665> tou <3588> naou <3485> escisyh <4977> (5681) [ap] <575> anwyen <509> ewv <2193> katw <2736> eiv <1519> duo <1417> kai <2532> h <3588> gh <1093> eseisyh <4579> (5681) kai <2532> ai <3588> petrai <4073> escisyhsan <4977> (5681)

27:52 kai <2532> ta <3588> mnhmeia <3419> anewcyhsan <455> (5681) kai <2532> polla <4183> swmata <4983> twn <3588> kekoimhmenwn <2837> (5772) agiwn <40> hgeryhsan <1453> (5681)

27:53 kai <2532> exelyontev <1831> (5631) ek <1537> twn <3588> mnhmeiwn <3419> meta <3326> thn <3588> egersin <1454> autou <846> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> agian <40> polin <4172> kai <2532> enefanisyhsan <1718> (5681) polloiv <4183>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org