NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:11-26

27:11 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> estayh <2476> (5681) emprosyen <1715> tou <3588> hgemonov <2232> kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> o <3588> hgemwn <2232> legwn <3004> (5723) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> efh <5346> (5713) su <4771> legeiv <3004> (5719)

27:12 kai <2532> en <1722> tw <3588> kathgoreisyai <2723> (5745) auton <846> upo <5259> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> presbuterwn <4245> ouden <3762> apekrinato <611> (5662)

27:13 tote <5119> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> pilatov <4091> ouk <3756> akoueiv <191> (5719) posa <4214> sou <4675> katamarturousin <2649> (5719)

27:14 kai <2532> ouk <3756> apekriyh <611> (5662) autw <846> prov <4314> oude <3761> en <1520> rhma <4487> wste <5620> yaumazein <2296> (5721) ton <3588> hgemona <2232> lian <3029>

27:15 kata <2596> de <1161> eorthn <1859> eiwyei <1486> (5715) o <3588> hgemwn <2232> apoluein <630> (5721) ena <1520> tw <3588> oclw <3793> desmion <1198> on <3739> hyelon <2309> (5707)

27:16 eicon <2192> (5707) de <1161> tote <5119> desmion <1198> epishmon <1978> legomenon <3004> (5746) barabban <912>

27:17 sunhgmenwn <4863> (5772) oun <3767> autwn <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> tina <5101> yelete <2309> (5719) apolusw <630> (5661) umin <5213> [ton] <3588> barabban <912> h <2228> ihsoun <2424> ton <3588> legomenon <3004> (5746) criston <5547>

27:18 hdei <1492> (5715) gar <1063> oti <3754> dia <1223> fyonon <5355> paredwkan <3860> (5656) auton <846>

27:19 kayhmenou <2521> (5740) de <1161> autou <846> epi <1909> tou <3588> bhmatov <968> apesteilen <649> (5656) prov <4314> auton <846> h <3588> gunh <1135> autou <846> legousa <3004> (5723) mhden <3367> soi <4671> kai <2532> tw <3588> dikaiw <1342> ekeinw <1565> polla <4183> gar <1063> epayon <3958> (5627) shmeron <4594> kat <2596> onar <3677> di <1223> auton <846>

27:20 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> epeisan <3982> (5656) touv <3588> oclouv <3793> ina <2443> aithswntai <154> (5672) ton <3588> barabban <912> ton <3588> de <1161> ihsoun <2424> apoleswsin <622> (5661)

27:21 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> hgemwn <2232> eipen <2036> (5627) autoiv <846> tina <5101> yelete <2309> (5719) apo <575> twn <3588> duo <1417> apolusw <630> (5661) umin <5213> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ton <3588> barabban <912>

27:22 legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> ti <5101> oun <3767> poihsw <4160> (5692) ihsoun <2424> ton <3588> legomenon <3004> (5746) criston <5547> legousin <3004> (5719) pantev <3956> staurwyhtw <4717> (5682)

27:23 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) ti <5101> gar <1063> kakon <2556> epoihsen <4160> (5656) oi <3588> de <1161> perisswv <4057> ekrazon <2896> (5707) legontev <3004> (5723) staurwyhtw <4717> (5682)

27:24 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> pilatov <4091> oti <3754> ouden <3762> wfelei <5623> (5719) alla <235> mallon <3123> yorubov <2351> ginetai <1096> (5736) labwn <2983> (5631) udwr <5204> apeniqato <633> (5668) tav <3588> ceirav <5495> katenanti <2713> tou <3588> oclou <3793> legwn <3004> (5723) aywov <121> eimi <1510> (5748) apo <575> tou <3588> aimatov <129> toutou <5127> umeiv <5210> oqesye <3700> (5695)

27:25 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) pav <3956> o <3588> laov <2992> eipen <2036> (5627) to <3588> aima <129> autou <846> ef <1909> hmav <2248> kai <2532> epi <1909> ta <3588> tekna <5043> hmwn <2257>

27:26 tote <5119> apelusen <630> (5656) autoiv <846> ton <3588> barabban <912> ton <3588> de <1161> ihsoun <2424> fragellwsav <5417> (5660) paredwken <3860> (5656) ina <2443> staurwyh <4717> (5686)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org