NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:59-68

26:59 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> to <3588> sunedrion <4892> olon <3650> ezhtoun <2212> (5707) qeudomarturian <5577> kata <2596> tou <3588> ihsou <2424> opwv <3704> auton <846> yanatwswsin <2289> (5661)

26:60 kai <2532> ouc <3756> euron <2147> (5627) pollwn <4183> proselyontwn <4334> (5631) qeudomarturwn <5575>

26:61 usteron <5305> de <1161> proselyontev <4334> (5631) duo <1417> (26-61) eipan <3004> (5627) outov <3778> efh <5346> (5713) dunamai <1410> (5736) katalusai <2647> (5658) ton <3588> naon <3485> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> dia <1223> triwn <5140> hmerwn <2250> oikodomhsai <3618> (5658)

26:62 kai <2532> anastav <450> (5631) o <3588> arciereuv <749> eipen <2036> (5627) autw <846> ouden <3762> apokrinh <611> (5736) ti <5101> outoi <3778> sou <4675> katamarturousin <2649> (5719)

26:63 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> esiwpa <4623> (5707) kai <2532> o <3588> arciereuv <749> eipen <2036> (5627) autw <846> exorkizw <1844> (5719) se <4571> kata <2596> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> zwntov <2198> (5723) ina <2443> hmin <2254> eiphv <2036> (5632) ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>

26:64 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> su <4771> eipav <2036> (5627) plhn <4133> legw <3004> (5719) umin <5213> ap <575> arti <737> oqesye <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kayhmenon <2521> (5740) ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772>

26:65 tote <5119> o <3588> arciereuv <749> dierrhxen <1284> (5656) ta <3588> imatia <2440> autou <846> legwn <3004> (5723) eblasfhmhsen <987> (5656) ti <5101> eti <2089> creian <5532> ecomen <2192> (5719) marturwn <3144> ide <1492> (5657) nun <3568> hkousate <191> (5656) thn <3588> blasfhmian <988>

26:66 ti <5101> umin <5213> dokei <1380> (5719) oi <3588> de <1161> apokriyentev <611> (5679) eipan <3004> (5627) enocov <1777> yanatou <2288> estin <1510> (5748)

26:67 tote <5119> eneptusan <1716> (5656) eiv <1519> to <3588> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> ekolafisan <2852> (5656) auton <846> oi <3588> de <1161> erapisan <4474> (5656)

26:68 legontev <3004> (5723) profhteuson <4395> (5657) hmin <2254> criste <5547> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paisav <3817> (5660) se <4571>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org