NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:49-63

26:49 kai <2532> euyewv <2112> proselywn <4334> (5631) tw <3588> ihsou <2424> eipen <2036> (5627) caire <5463> (5720) rabbi <4461> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>

26:50 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> etaire <2083> ef <1909> o <3588> parei <3918> (5748) tote <5119> proselyontev <4334> (5631) epebalon <1911> (5627) tav <3588> ceirav <5495> epi <1909> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> ekrathsan <2902> (5656) auton <846>

26:51 kai <2532> idou <2400> (5628) eiv <1520> twn <3588> meta <3326> ihsou <2424> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> apespasen <645> (5656) thn <3588> macairan <3162> autou <846> kai <2532> pataxav <3960> (5660) ton <3588> doulon <1401> tou <3588> arcierewv <749> afeilen <851> (5627) autou <846> to <3588> wtion <5621>

26:52 tote <5119> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> apostreqon <654> (5657) thn <3588> macairan <3162> sou <4675> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> authv <846> pantev <3956> gar <1063> oi <3588> labontev <2983> (5631) macairan <3162> en <1722> macairh <3162> apolountai <622> (5698)

26:53 h <2228> dokeiv <1380> (5719) oti <3754> ou <3756> dunamai <1410> (5736) parakalesai <3870> (5658) ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> parasthsei <3936> (5692) moi <3427> arti <737> pleiw <4119> dwdeka <1427> legiwnav <3003> aggelwn <32>

26:54 pwv <4459> oun <3767> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> oti <3754> outwv <3779> dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635)

26:55 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> toiv <3588> ocloiv <3793> wv <5613> epi <1909> lhsthn <3027> exhlyate <1831> (5656) meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> sullabein <4815> (5629) me <3165> kay <2596> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> ierw <2411> ekayezomhn <2516> (5711) didaskwn <1321> (5723) kai <2532> ouk <3756> ekrathsate <2902> (5656) me <3165>

26:56 touto <5124> de <1161> olon <3650> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> twn <3588> profhtwn <4396> tote <5119> oi <3588> mayhtai <3101> pantev <3956> afentev <863> (5631) auton <846> efugon <5343> (5627)

26:57 oi <3588> de <1161> krathsantev <2902> (5660) ton <3588> ihsoun <2424> aphgagon <520> (5627) prov <4314> kaiafan <2533> ton <3588> arcierea <749> opou <3699> oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> sunhcyhsan <4863> (5681)

26:58 o <3588> de <1161> petrov <4074> hkolouyei <190> (5707) autw <846> [apo] <575> makroyen <3113> ewv <2193> thv <3588> aulhv <833> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> eiselywn <1525> (5631) esw <2080> ekayhto <2521> (5711) meta <3326> twn <3588> uphretwn <5257> idein <1492> (5629) to <3588> telov <5056>

26:59 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> to <3588> sunedrion <4892> olon <3650> ezhtoun <2212> (5707) qeudomarturian <5577> kata <2596> tou <3588> ihsou <2424> opwv <3704> auton <846> yanatwswsin <2289> (5661)

26:60 kai <2532> ouc <3756> euron <2147> (5627) pollwn <4183> proselyontwn <4334> (5631) qeudomarturwn <5575>

26:61 usteron <5305> de <1161> proselyontev <4334> (5631) duo <1417> (26-61) eipan <3004> (5627) outov <3778> efh <5346> (5713) dunamai <1410> (5736) katalusai <2647> (5658) ton <3588> naon <3485> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> dia <1223> triwn <5140> hmerwn <2250> oikodomhsai <3618> (5658)

26:62 kai <2532> anastav <450> (5631) o <3588> arciereuv <749> eipen <2036> (5627) autw <846> ouden <3762> apokrinh <611> (5736) ti <5101> outoi <3778> sou <4675> katamarturousin <2649> (5719)

26:63 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> esiwpa <4623> (5707) kai <2532> o <3588> arciereuv <749> eipen <2036> (5627) autw <846> exorkizw <1844> (5719) se <4571> kata <2596> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> zwntov <2198> (5723) ina <2443> hmin <2254> eiphv <2036> (5632) ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org