NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:47-56

26:47 kai <2532> eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) ioudav <2455> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> hlyen <2064> (5627) kai <2532> met <3326> autou <846> oclov <3793> poluv <4183> meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> apo <575> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> presbuterwn <4245> tou <3588> laou <2992>

26:48 o <3588> de <1161> paradidouv <3860> (5723) auton <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> shmeion <4592> legwn <3004> (5723) on <3739> an <302> filhsw <5368> (5661) autov <846> estin <1510> (5748) krathsate <2902> (5657) auton <846>

26:49 kai <2532> euyewv <2112> proselywn <4334> (5631) tw <3588> ihsou <2424> eipen <2036> (5627) caire <5463> (5720) rabbi <4461> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>

26:50 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> etaire <2083> ef <1909> o <3588> parei <3918> (5748) tote <5119> proselyontev <4334> (5631) epebalon <1911> (5627) tav <3588> ceirav <5495> epi <1909> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> ekrathsan <2902> (5656) auton <846>

26:51 kai <2532> idou <2400> (5628) eiv <1520> twn <3588> meta <3326> ihsou <2424> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> apespasen <645> (5656) thn <3588> macairan <3162> autou <846> kai <2532> pataxav <3960> (5660) ton <3588> doulon <1401> tou <3588> arcierewv <749> afeilen <851> (5627) autou <846> to <3588> wtion <5621>

26:52 tote <5119> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> apostreqon <654> (5657) thn <3588> macairan <3162> sou <4675> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> authv <846> pantev <3956> gar <1063> oi <3588> labontev <2983> (5631) macairan <3162> en <1722> macairh <3162> apolountai <622> (5698)

26:53 h <2228> dokeiv <1380> (5719) oti <3754> ou <3756> dunamai <1410> (5736) parakalesai <3870> (5658) ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> parasthsei <3936> (5692) moi <3427> arti <737> pleiw <4119> dwdeka <1427> legiwnav <3003> aggelwn <32>

26:54 pwv <4459> oun <3767> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> oti <3754> outwv <3779> dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635)

26:55 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> toiv <3588> ocloiv <3793> wv <5613> epi <1909> lhsthn <3027> exhlyate <1831> (5656) meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> sullabein <4815> (5629) me <3165> kay <2596> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> ierw <2411> ekayezomhn <2516> (5711) didaskwn <1321> (5723) kai <2532> ouk <3756> ekrathsate <2902> (5656) me <3165>

26:56 touto <5124> de <1161> olon <3650> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124> twn <3588> profhtwn <4396> tote <5119> oi <3588> mayhtai <3101> pantev <3956> afentev <863> (5631) auton <846> efugon <5343> (5627)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org