NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:38-45

26:38 tote <5119> legei <3004> (5719) autoiv <846> perilupov <4036> estin <1510> (5748) h <3588> quch <5590> mou <3450> ewv <2193> yanatou <2288> meinate <3306> (5657) wde <5602> kai <2532> grhgoreite <1127> (5720) met <3326> emou <1700>

26:39 kai <2532> proelywn <4281> (5631) mikron <3397> epesen <4098> (5627) epi <1909> proswpon <4383> autou <846> proseucomenov <4336> (5740) kai <2532> legwn <3004> (5723) pater <3962> mou <3450> ei <1487> dunaton <1415> estin <1510> (5748) parelyatw <3928> (5628) ap <575> emou <1700> to <3588> pothrion <4221> touto <5124> plhn <4133> ouc <3756> wv <5613> egw <1473> yelw <2309> (5719) all <235> wv <5613> su <4771>

26:40 kai <2532> ercetai <2064> (5736) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> kai <2532> euriskei <2147> (5719) autouv <846> kayeudontav <2518> (5723) kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> petrw <4074> outwv <3779> ouk <3756> iscusate <2480> (5656) mian <1520> wran <5610> grhgorhsai <1127> (5658) met <3326> emou <1700>

26:41 grhgoreite <1127> (5720) kai <2532> proseucesye <4336> (5737) ina <2443> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632) eiv <1519> peirasmon <3986> to <3588> men <3303> pneuma <4151> proyumon <4289> h <3588> de <1161> sarx <4561> asyenhv <772>

26:42 palin <3825> ek <1537> deuterou <1208> apelywn <565> (5631) proshuxato <4336> (5662) [legwn] <3004> (5723) pater <3962> mou <3450> ei <1487> ou <3756> dunatai <1410> (5736) touto <5124> parelyein <3928> (5629) ean <1437> mh <3361> auto <846> piw <4095> (5632) genhyhtw <1096> (5676) to <3588> yelhma <2307> sou <4675>

26:43 kai <2532> elywn <2064> (5631) palin <3825> euren <2147> (5627) autouv <846> kayeudontav <2518> (5723) hsan <1510> (5713) gar <1063> autwn <846> oi <3588> ofyalmoi <3788> bebarhmenoi <916> (5772)

26:44 kai <2532> afeiv <863> (5631) autouv <846> palin <3825> apelywn <565> (5631) proshuxato <4336> (5662) ek <1537> tritou <5154> ton <3588> auton <846> logon <3056> eipwn <2036> (5631) palin <3825>

26:45 tote <5119> ercetai <2064> (5736) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> kayeudete <2518> (5719) <2518> (5720) loipon <3063> kai <2532> anapauesye <373> (5731) <373> (5732) idou <2400> (5628) hggiken <1448> (5758) h <3588> wra <5610> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) eiv <1519> ceirav <5495> amartwlwn <268>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org