NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:25

26:25 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> eipen <2036> (5627) mhti <3385> egw <1473> eimi <1510> (5748) rabbi <4461> legei <3004> (5719) autw <846> su <4771> eipav <2036> (5627)

Matthew 26:49

26:49 kai <2532> euyewv <2112> proselywn <4334> (5631) tw <3588> ihsou <2424> eipen <2036> (5627) caire <5463> (5720) rabbi <4461> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org