NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:1-13

26:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) ote <3753> etelesen <5055> (5656) o <3588> ihsouv <2424> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> eipen <2036> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>

26:2 oidate <1492> (5758) oti <3754> meta <3326> duo <1417> hmerav <2250> to <3588> pasca <3957> ginetai <1096> (5736) kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) eiv <1519> to <3588> staurwyhnai <4717> (5683)

26:3 tote <5119> sunhcyhsan <4863> (5681) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> tou <3588> laou <2992> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> tou <3588> arcierewv <749> tou <3588> legomenou <3004> (5746) kaiafa <2533>

26:4 kai <2532> sunebouleusanto <4823> (5668) ina <2443> ton <3588> ihsoun <2424> dolw <1388> krathswsin <2902> (5661) kai <2532> apokteinwsin <615> (5725)

26:5 elegon <3004> (5707) de <1161> mh <3361> en <1722> th <3588> eorth <1859> ina <2443> mh <3361> yorubov <2351> genhtai <1096> (5638) en <1722> tw <3588> law <2992>

26:6 tou <3588> de <1161> ihsou <2424> genomenou <1096> (5637) en <1722> bhyania <963> en <1722> oikia <3614> simwnov <4613> tou <3588> leprou <3015>

26:7 proshlyen <4334> (5627) autw <846> gunh <1135> ecousa <2192> (5723) alabastron <211> murou <3464> barutimou <927> kai <2532> kateceen <2708> (5656) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> anakeimenou <345> (5740)

26:8 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> hganakthsan <23> (5656) legontev <3004> (5723) eiv <1519> ti <5101> h <3588> apwleia <684> auth <3778>

26:9 edunato <1410> (5711) gar <1063> touto <5124> prayhnai <4097> (5683) pollou <4183> kai <2532> doyhnai <1325> (5683) ptwcoiv <4434>

26:10 gnouv <1097> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ti <5101> kopouv <2873> parecete <3930> (5719) th <3588> gunaiki <1135> ergon <2041> gar <1063> kalon <2570> hrgasato <2038> (5662) eiv <1519> eme <1691>

26:11 pantote <3842> gar <1063> touv <3588> ptwcouv <4434> ecete <2192> (5719) mey <3326> eautwn <1438> eme <1691> de <1161> ou <3756> pantote <3842> ecete <2192> (5719)

26:12 balousa <906> (5631) gar <1063> auth <846> <3778> to <3588> muron <3464> touto <5124> epi <1909> tou <3588> swmatov <4983> mou <3450> prov <4314> to <3588> entafiasai <1779> (5658) me <3165> epoihsen <4160> (5656)

26:13 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> opou <3699> ean <1437> khrucyh <2784> (5686) to <3588> euaggelion <2098> touto <5124> en <1722> olw <3650> tw <3588> kosmw <2889> lalhyhsetai <2980> (5701) kai <2532> o <3739> epoihsen <4160> (5656) auth <846> eiv <1519> mnhmosunon <3422> authv <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org