NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:3-7

23:3 panta <3956> oun <3767> osa <3745> ean <1437> eipwsin <2036> (5632) umin <5213> poihsate <4160> (5657) kai <2532> threite <5083> (5720) kata <2596> de <1161> ta <3588> erga <2041> autwn <846> mh <3361> poieite <4160> (5720) legousin <3004> (5719) gar <1063> kai <2532> ou <3756> poiousin <4160> (5719)

23:4 desmeuousin <1195> (5719) de <1161> fortia <5413> barea <926> kai <2532> epitiyeasin <2007> (5719) epi <1909> touv <3588> wmouv <5606> twn <3588> anyrwpwn <444> autoi <846> de <1161> tw <3588> daktulw <1147> autwn <846> ou <3756> yelousin <2309> (5719) kinhsai <2795> (5658) auta <846>

23:5 panta <3956> de <1161> ta <3588> erga <2041> autwn <846> poiousin <4160> (5719) prov <4314> to <3588> yeayhnai <2300> (5683) toiv <3588> anyrwpoiv <444> platunousin <4115> (5719) gar <1063> ta <3588> fulakthria <5440> autwn <846> kai <2532> megalunousin <3170> (5719) ta <3588> kraspeda <2899>

23:6 filousin <5368> (5719) de <1161> thn <3588> prwtoklisian <4411> en <1722> toiv <3588> deipnoiv <1173> kai <2532> tav <3588> prwtokayedriav <4410> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864>

23:7 kai <2532> touv <3588> aspasmouv <783> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58> kai <2532> kaleisyai <2564> (5745) upo <5259> twn <3588> anyrwpwn <444> rabbi <4461>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org