NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:15

23:15 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> periagete <4013> (5719) thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> thn <3588> xhran <3584> poihsai <4160> (5658) ena <1520> proshluton <4339> kai <2532> otan <3752> genhtai <1096> (5638) poieite <4160> (5719) auton <846> uion <5207> geennhv <1067> diploteron <1362> umwn <5216>

Matthew 23:33

23:33 ofeiv <3789> gennhmata <1081> ecidnwn <2191> pwv <4459> fughte <5343> (5632) apo <575> thv <3588> krisewv <2920> thv <3588> geennhv <1067>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org