NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 22:34-40

22:34 oi <3588> de <1161> farisaioi <5330> akousantev <191> (5660) oti <3754> efimwsen <5392> (5656) touv <3588> saddoukaiouv <4523> sunhcyhsan <4863> (5681) epi <1909> to <3588> auto <846>

22:35 kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) eiv <1520> ex <1537> autwn <846> nomikov <3544> peirazwn <3985> (5723) auton <846>

22:36 didaskale <1320> poia <4169> entolh <1785> megalh <3173> en <1722> tw <3588> nomw <3551>

22:37 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) autw <846> agaphseiv <25> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> en <1722> olh <3650> kardia <2588> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> quch <5590> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> dianoia <1271> sou <4675>

22:38 auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> megalh <3173> kai <2532> prwth <4413> entolh <1785>

22:39 deutera <1208> omoia <3664> auth <846> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>

22:40 en <1722> tautaiv <3778> taiv <3588> dusin <1417> entolaiv <1785> olov <3650> o <3588> nomov <3551> krematai <2910> (5743) kai <2532> oi <3588> profhtai <4396>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org