NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 22:23-30

22:23 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> proshlyon <4334> (5656) autw <846> saddoukaioi <4523> legontev <3004> (5723) mh <3361> einai <1510> (5750) anastasin <386> kai <2532> ephrwthsan <1905> (5656) auton <846>

22:24 legontev <3004> (5723) didaskale <1320> mwushv <3475> eipen <2036> (5627) ean <1437> tiv <5100> apoyanh <599> (5632) mh <3361> ecwn <2192> (5723) tekna <5043> epigambreusei <1918> (5692) o <3588> adelfov <80> autou <846> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> anasthsei <450> (5692) sperma <4690> tw <3588> adelfw <80> autou <846>

22:25 hsan <1510> (5713) de <1161> par <3844> hmin <2254> epta <2033> adelfoi <80> kai <2532> o <3588> prwtov <4413> ghmav <1060> (5660) eteleuthsen <5053> (5656) kai <2532> mh <3361> ecwn <2192> (5723) sperma <4690> afhken <863> (5656) thn <3588> gunaika <1135> autou <846> tw <3588> adelfw <80> autou <846>

22:26 omoiwv <3668> kai <2532> o <3588> deuterov <1208> kai <2532> o <3588> tritov <5154> ewv <2193> twn <3588> epta <2033>

22:27 usteron <5305> de <1161> pantwn <3956> apeyanen <599> (5627) h <3588> gunh <1135>

22:28 en <1722> th <3588> anastasei <386> oun <3767> tinov <5101> twn <3588> epta <2033> estai <1510> (5704) gunh <1135> pantev <3956> gar <1063> escon <2192> (5627) authn <846>

22:29 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> planasye <4105> (5743) mh <3361> eidotev <1492> (5761) tav <3588> grafav <1124> mhde <3366> thn <3588> dunamin <1411> tou <3588> yeou <2316>

22:30 en <1722> gar <1063> th <3588> anastasei <386> oute <3777> gamousin <1060> (5719) oute <3777> gamizontai <1061> (5743) all <235> wv <5613> aggeloi <32> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> eisin <1510> (5748)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org