NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 22:1-14

22:1 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> palin <3825> eipen <2036> (5627) en <1722> parabolaiv <3850> autoiv <846> legwn <3004> (5723)

22:2 wmoiwyh <3666> (5681) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> anyrwpw <444> basilei <935> ostiv <3748> epoihsen <4160> (5656) gamouv <1062> tw <3588> uiw <5207> autou <846>

22:3 kai <2532> apesteilen <649> (5656) touv <3588> doulouv <1401> autou <846> kalesai <2564> (5658) touv <3588> keklhmenouv <2564> (5772) eiv <1519> touv <3588> gamouv <1062> kai <2532> ouk <3756> hyelon <2309> (5707) elyein <2064> (5629)

22:4 palin <3825> apesteilen <649> (5656) allouv <243> doulouv <1401> legwn <3004> (5723) eipate <2036> (5628) toiv <3588> keklhmenoiv <2564> (5772) idou <2400> (5628) to <3588> ariston <712> mou <3450> htoimaka <2090> (5758) oi <3588> tauroi <5022> mou <3450> kai <2532> ta <3588> sitista <4619> teyumena <2380> (5772) kai <2532> panta <3956> etoima <2092> deute <1205> (5773) eiv <1519> touv <3588> gamouv <1062>

22:5 oi <3588> de <1161> amelhsantev <272> (5660) aphlyon <565> (5627) ov <3739> men <3303> eiv <1519> ton <3588> idion <2398> agron <68> ov <3739> de <1161> epi <1909> thn <3588> emporian <1711> autou <846>

22:6 oi <3588> de <1161> loipoi <3062> krathsantev <2902> (5660) touv <3588> doulouv <1401> autou <846> ubrisan <5195> (5656) kai <2532> apekteinan <615> (5656)

22:7 o <3588> de <1161> basileuv <935> wrgisyh <3710> (5681) kai <2532> pemqav <3992> (5660) ta <3588> strateumata <4753> autou <846> apwlesen <622> (5656) touv <3588> foneiv <5406> ekeinouv <1565> kai <2532> thn <3588> polin <4172> autwn <846> eneprhsen <1714> (5656)

22:8 tote <5119> legei <3004> (5719) toiv <3588> douloiv <1401> autou <846> o <3588> men <3303> gamov <1062> etoimov <2092> estin <1510> (5748) oi <3588> de <1161> keklhmenoi <2564> (5772) ouk <3756> hsan <1510> (5713) axioi <514>

22:9 poreuesye <4198> (5737) oun <3767> epi <1909> tav <3588> diexodouv <1327> twn <3588> odwn <3598> kai <2532> osouv <3745> ean <1437> eurhte <2147> (5632) kalesate <2564> (5657) eiv <1519> touv <3588> gamouv <1062>

22:10 kai <2532> exelyontev <1831> (5631) oi <3588> douloi <1401> ekeinoi <1565> eiv <1519> tav <3588> odouv <3598> sunhgagon <4863> (5627) pantav <3956> ouv <3739> euron <2147> (5627) ponhrouv <4190> te <5037> kai <2532> agayouv <18> kai <2532> eplhsyh <4130> (5681) o <3588> numfwn <3567> anakeimenwn <345> (5740)

22:11 eiselywn <1525> (5631) de <1161> o <3588> basileuv <935> yeasasyai <2300> (5664) touv <3588> anakeimenouv <345> (5740) eiden <1492> (5627) ekei <1563> anyrwpon <444> ouk <3756> endedumenon <1746> (5765) enduma <1742> gamou <1062>

22:12 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> etaire <2083> pwv <4459> eishlyev <1525> (5627) wde <5602> mh <3361> ecwn <2192> (5723) enduma <1742> gamou <1062> o <3588> de <1161> efimwyh <5392> (5681)

22:13 tote <5119> o <3588> basileuv <935> eipen <2036> (5627) toiv <3588> diakonoiv <1249> dhsantev <1210> (5660) autou <846> podav <4228> kai <2532> ceirav <5495> ekbalete <1544> (5628) auton <846> eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

22:14 polloi <4183> gar <1063> eisin <1510> (5748) klhtoi <2822> oligoi <3641> de <1161> eklektoi <1588>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org