NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 21:33-41

21:33 allhn <243> parabolhn <3850> akousate <191> (5657) anyrwpov <444> hn <1510> (5713) oikodespothv <3617> ostiv <3748> efuteusen <5452> (5656) ampelwna <290> kai <2532> fragmon <5418> autw <846> perieyhken <4060> (5656) kai <2532> wruxen <3736> (5656) en <1722> autw <846> lhnon <3025> kai <2532> wkodomhsen <3618> (5656) purgon <4444> kai <2532> exedeto <1554> (5639) auton <846> gewrgoiv <1092> kai <2532> apedhmhsen <589> (5656)

21:34 ote <3753> de <1161> hggisen <1448> (5656) o <3588> kairov <2540> twn <3588> karpwn <2590> apesteilen <649> (5656) touv <3588> doulouv <1401> autou <846> prov <4314> touv <3588> gewrgouv <1092> labein <2983> (5629) touv <3588> karpouv <2590> autou <846>

21:35 kai <2532> labontev <2983> (5631) oi <3588> gewrgoi <1092> touv <3588> doulouv <1401> autou <846> on <3739> men <3303> edeiran <1194> (5656) on <3739> de <1161> apekteinan <615> (5656) on <3739> de <1161> eliyobolhsan <3036> (5681)

21:36 palin <3825> apesteilen <649> (5656) allouv <243> doulouv <1401> pleionav <4119> twn <3588> prwtwn <4413> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) autoiv <846> wsautwv <5615>

21:37 usteron <5305> de <1161> apesteilen <649> (5656) prov <4314> autouv <846> ton <3588> uion <5207> autou <846> legwn <3004> (5723) entraphsontai <1788> (5691) ton <3588> uion <5207> mou <3450>

21:38 oi <3588> de <1161> gewrgoi <1092> idontev <1492> (5631) ton <3588> uion <5207> eipon <2036> (5627) en <1722> eautoiv <1438> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> klhronomov <2818> deute <1205> (5773) apokteinwmen <615> (5725) auton <846> kai <2532> scwmen <2192> (5632) thn <3588> klhronomian <2817> autou <846>

21:39 kai <2532> labontev <2983> (5631) auton <846> exebalon <1544> (5627) exw <1854> tou <3588> ampelwnov <290> kai <2532> apekteinan <615> (5656)

21:40 otan <3752> oun <3767> elyh <2064> (5632) o <3588> kuriov <2962> tou <3588> ampelwnov <290> ti <5101> poihsei <4160> (5692) toiv <3588> gewrgoiv <1092> ekeinoiv <1565>

21:41 legousin <3004> (5719) autw <846> kakouv <2556> kakwv <2560> apolesei <622> (5692) autouv <846> kai <2532> ton <3588> ampelwna <290> ekdwsetai <1554> (5695) alloiv <243> gewrgoiv <1092> oitinev <3748> apodwsousin <591> (5692) autw <846> touv <3588> karpouv <2590> en <1722> toiv <3588> kairoiv <2540> autwn <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org