NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 21:1-7

21:1 kai <2532> ote <3753> hggisan <1448> (5656) eiv <1519> ierosoluma <2414> kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> bhyfagh <967> eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636> tote <5119> ihsouv <2424> apesteilen <649> (5656) duo <1417> mayhtav <3101>

21:2 legwn <3004> (5723) autoiv <846> poreuesye <4198> (5737) eiv <1519> thn <3588> kwmhn <2968> thn <3588> katenanti <2713> umwn <5216> kai <2532> euyewv <2112> eurhsete <2147> (5692) onon <3688> dedemenhn <1210> (5772) kai <2532> pwlon <4454> met <3326> authv <846> lusantev <3089> (5660) agagete <71> (5628) moi <3427>

21:3 kai <2532> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <2036> (5632) ti <5100> ereite <2046> (5692) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> autwn <846> creian <5532> ecei <2192> (5719) euyuv <2117> de <1161> apostelei <649> (5692) autouv <846>

21:4 touto <5124> de <1161> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

21:5 eipate <2036> (5628) th <3588> yugatri <2364> siwn <4622> idou <2400> (5628) o <3588> basileuv <935> sou <4675> ercetai <2064> (5736) soi <4671> prauv <4239> kai <2532> epibebhkwv <1910> (5761) epi <1909> onon <3688> kai <2532> epi <1909> pwlon <4454> uion <5207> upozugiou <5268>

21:6 poreuyentev <4198> (5679) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> kai <2532> poihsantev <4160> (5660) kaywv <2531> sunetaxen <4929> (5656) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424>

21:7 hgagon <71> (5627) thn <3588> onon <3688> kai <2532> ton <3588> pwlon <4454> kai <2532> epeyhkan <2007> (5656) ep <1909> autwn <846> ta <3588> imatia <2440> kai <2532> epekayisen <1940> (5656) epanw <1883> autwn <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org