NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 19:16-22

19:16 kai <2532> idou <2400> (5628) eiv <1520> proselywn <4334> (5631) autw <846> eipen <2036> (5627) didaskale <1320> ti <5101> agayon <18> poihsw <4160> (5661) ina <2443> scw <2192> (5632) zwhn <2222> aiwnion <166>

19:17 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> ti <5101> me <3165> erwtav <2065> (5719) peri <4012> tou <3588> agayou <18> eiv <1520> estin <1510> (5748) o <3588> agayov <18> ei <1487> de <1161> yeleiv <2309> (5719) eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> eiselyein <1525> (5629) threi <5083> (5720) tav <3588> entolav <1785>

19:18 legei <3004> (5719) autw <846> poiav <4169> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> efh <5346> (5713) to <3588> ou <3756> foneuseiv <5407> (5692) ou <3756> moiceuseiv <3431> (5692) ou <3756> kleqeiv <2813> (5692) ou <3756> qeudomarturhseiv <5576> (5692)

19:19 tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>

19:20 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> neaniskov <3495> tauta <5023> panta <3956> efulaxa <5442> (5656) ti <5101> eti <2089> usterw <5302> (5719)

19:21 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ei <1487> yeleiv <2309> (5719) teleiov <5046> einai <1510> (5750) upage <5217> (5720) pwlhson <4453> (5657) sou <4675> ta <3588> uparconta <5224> (5723) kai <2532> dov <1325> (5628) [toiv] <3588> ptwcoiv <4434> kai <2532> exeiv <2192> (5692) yhsauron <2344> en <1722> ouranoiv <3772> kai <2532> deuro <1204> (5773) akolouyei <190> (5720) moi <3427>

19:22 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> neaniskov <3495> ton <3588> logon <3056> [touton] <5126> aphlyen <565> (5627) lupoumenov <3076> (5746) hn <1510> (5713) gar <1063> ecwn <2192> (5723) kthmata <2933> polla <4183>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org