NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 18:34-35

18:34 kai <2532> orgisyeiv <3710> (5685) o <3588> kuriov <2962> autou <846> paredwken <3860> (5656) auton <846> toiv <3588> basanistaiv <930> ewv <2193> [ou] <3739> apodw <591> (5632) pan <3956> to <3588> ofeilomenon <3784> (5746)

18:35 outwv <3779> kai <2532> o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> ouraniov <3770> poihsei <4160> (5692) umin <5213> ean <1437> mh <3361> afhte <863> (5632) ekastov <1538> tw <3588> adelfw <80> autou <846> apo <575> twn <3588> kardiwn <2588> umwn <5216>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org