NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 17:1-13

17:1 kai <2532> mey <3326> hmerav <2250> ex <1803> paralambanei <3880> (5719) o <3588> ihsouv <2424> ton <3588> petron <4074> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> anaferei <399> (5719) autouv <846> eiv <1519> orov <3735> uqhlon <5308> kat <2596> idian <2398>

17:2 kai <2532> metemorfwyh <3339> (5681) emprosyen <1715> autwn <846> kai <2532> elamqen <2989> (5656) to <3588> proswpon <4383> autou <846> wv <5613> o <3588> hliov <2246> ta <3588> de <1161> imatia <2440> autou <846> egeneto <1096> (5633) leuka <3022> wv <5613> to <3588> fwv <5457>

17:3 kai <2532> idou <2400> (5628) wfyh <3708> (5681) autoiv <846> mwushv <3475> kai <2532> hliav <2243> sullalountev <4814> (5723) met <3326> autou <846>

17:4 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) tw <3588> ihsou <2424> kurie <2962> kalon <2570> estin <1510> (5748) hmav <2248> wde <5602> einai <1510> (5750) ei <1487> yeleiv <2309> (5719) poihsw <4160> (5692) wde <5602> treiv <5140> skhnav <4633> soi <4671> mian <1520> kai <2532> mwusei <3475> mian <1520> kai <2532> hlia <2243> mian <1520>

17:5 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) nefelh <3507> fwteinh <5460> epeskiasen <1982> (5656) autouv <846> kai <2532> idou <2400> (5628) fwnh <5456> ek <1537> thv <3588> nefelhv <3507> legousa <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> w <3739> eudokhsa <2106> (5656) akouete <191> (5720) autou <846>

17:6 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> mayhtai <3101> epesan <4098> (5627) epi <1909> proswpon <4383> autwn <846> kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675) sfodra <4970>

17:7 kai <2532> proshlyen <4334> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> aqamenov <681> (5671) autwn <846> eipen <2036> (5627) egeryhte <1453> (5682) kai <2532> mh <3361> fobeisye <5399> (5737)

17:8 eparantev <1869> (5660) de <1161> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> oudena <3762> eidon <1492> (5627) ei <1487> mh <3361> auton <846> ihsoun <2424> monon <3441> <3440>

17:9 kai <2532> katabainontwn <2597> (5723) autwn <846> ek <1537> tou <3588> orouv <3735> eneteilato <1781> (5662) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> legwn <3004> (5723) mhdeni <3367> eiphte <2036> (5632) to <3588> orama <3705> ewv <2193> ou <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ek <1537> nekrwn <3498> egeryh <1453> (5686)

17:10 kai <2532> ephrwthsan <1905> (5656) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> legontev <3004> (5723) ti <5101> oun <3767> oi <3588> grammateiv <1122> legousin <3004> (5719) oti <3754> hlian <2243> dei <1163> (5904) elyein <2064> (5629) prwton <4412>

17:11 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) hliav <2243> men <3303> ercetai <2064> (5736) kai <2532> apokatasthsei <600> (5692) panta <3956>

17:12 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> hliav <2243> hdh <2235> hlyen <2064> (5627) kai <2532> ouk <3756> epegnwsan <1921> (5627) auton <846> alla <235> epoihsan <4160> (5656) en <1722> autw <846> osa <3745> hyelhsan <2309> (5656) outwv <3779> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> mellei <3195> (5719) pascein <3958> (5721) up <5259> autwn <846>

17:13 tote <5119> sunhkan <4920> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> oti <3754> peri <4012> iwannou <2491> tou <3588> baptistou <910> eipen <2036> (5627) autoiv <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org