NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 15:4-6

15:4 o <3588> gar <1063> yeov <2316> eipen <3004> (5627) tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> o <3588> kakologwn <2551> (5723) patera <3962> h <2228> mhtera <3384> yanatw <2288> teleutatw <5053> (5720)

15:5 umeiv <5210> de <1161> legete <3004> (5719) ov <3739> an <302> eiph <2036> (5632) tw <3588> patri <3962> h <2228> th <3588> mhtri <3384> dwron <1435> o <3739> ean <1437> ex <1537> emou <1700> wfelhyhv <5623> (5686) ou <3756> mh <3361> timhsei <5091> (5692) ton <3588> patera <3962> autou <846>

15:6 kai <2532> hkurwsate <208> (5656) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> dia <1223> thn <3588> paradosin <3862> umwn <5216>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org