NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 14:34-36

14:34 kai <2532> diaperasantev <1276> (5660) hlyon <2064> (5627) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> eiv <1519> gennhsaret <1082>

14:35 kai <2532> epignontev <1921> (5631) auton <846> oi <3588> andrev <435> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> apesteilan <649> (5656) eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> pericwron <4066> ekeinhn <1565> kai <2532> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723)

14:36 kai <2532> parekaloun <3870> (5707) [auton] <846> ina <2443> monon <3440> aqwntai <680> (5672) tou <3588> kraspedou <2899> tou <3588> imatiou <2440> autou <846> kai <2532> osoi <3745> hqanto <680> (5662) dieswyhsan <1295> (5681)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org