NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 14:3-11

14:3 o <3588> gar <1063> hrwdhv <2264> krathsav <2902> (5660) ton <3588> iwannhn <2491> edhsen <1210> (5656) kai <2532> en <1722> fulakh <5438> apeyeto <659> (5639) dia <1223> hrwdiada <2266> thn <3588> gunaika <1135> filippou <5376> tou <3588> adelfou <80> autou <846>

14:4 elegen <3004> (5707) gar <1063> o <3588> iwannhv <2491> autw <846> ouk <3756> exestin <1832> (5904) soi <4671> ecein <2192> (5721) authn <846>

14:5 kai <2532> yelwn <2309> (5723) auton <846> apokteinai <615> (5658) efobhyh <5399> (5675) ton <3588> oclon <3793> oti <3754> wv <5613> profhthn <4396> auton <846> eicon <2192> (5707)

14:6 genesioiv <1077> de <1161> genomenoiv <1096> (5637) tou <3588> hrwdou <2264> wrchsato <3738> (5662) h <3588> yugathr <2364> thv <3588> hrwdiadov <2266> en <1722> tw <3588> mesw <3319> kai <2532> hresen <700> (5656) tw <3588> hrwdh <2264>

14:7 oyen <3606> mey <3326> orkou <3727> wmologhsen <3670> (5656) auth <846> dounai <1325> (5629) o <3739> ean <1437> aithshtai <154> (5672)

14:8 h <3588> de <1161> probibasyeisa <4264> (5685) upo <5259> thv <3588> mhtrov <3384> authv <846> dov <1325> (5628) moi <3427> fhsin <5346> (5748) wde <5602> epi <1909> pinaki <4094> thn <3588> kefalhn <2776> iwannou <2491> tou <3588> baptistou <910>

14:9 kai <2532> luphyeiv <3076> (5685) o <3588> basileuv <935> dia <1223> touv <3588> orkouv <3727> kai <2532> touv <3588> sunanakeimenouv <4873> (5740) ekeleusen <2753> (5656) doyhnai <1325> (5683)

14:10 kai <2532> pemqav <3992> (5660) apekefalisen <607> (5656) iwannhn <2491> en <1722> th <3588> fulakh <5438>

14:11 kai <2532> hnecyh <5342> (5681) h <3588> kefalh <2776> autou <846> epi <1909> pinaki <4094> kai <2532> edoyh <1325> (5681) tw <3588> korasiw <2877> kai <2532> hnegken <5342> (5656) th <3588> mhtri <3384> authv <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org