NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 14:25-31

14:25 tetarth <5067> de <1161> fulakh <5438> thv <3588> nuktov <3571> hlyen <2064> (5627) prov <4314> autouv <846> peripatwn <4043> (5723) epi <1909> thn <3588> yalassan <2281>

14:26 oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> idontev <1492> (5631) auton <846> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> peripatounta <4043> (5723) etaracyhsan <5015> (5681) legontev <3004> (5723) oti <3754> fantasma <5326> estin <1510> (5748) kai <2532> apo <575> tou <3588> fobou <5401> ekraxan <2896> (5656)

14:27 euyuv <2117> de <1161> elalhsen <2980> (5656) [o <3588> ihsouv] <2424> autoiv <846> legwn <3004> (5723) yarseite <2293> (5720) egw <1473> eimi <1510> (5748) mh <3361> fobeisye <5399> (5737)

14:28 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) keleuson <2753> (5657) me <3165> elyein <2064> (5629) prov <4314> se <4571> epi <1909> ta <3588> udata <5204>

14:29 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) elye <2064> (5628) kai <2532> katabav <2597> (5631) apo <575> tou <3588> ploiou <4143> petrov <4074> periepathsen <4043> (5656) epi <1909> ta <3588> udata <5204> kai <2532> hlyen <2064> (5627) prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424>

14:30 blepwn <991> (5723) de <1161> ton <3588> anemon <417> efobhyh <5399> (5675) kai <2532> arxamenov <756> (5671) katapontizesyai <2670> (5745) ekraxen <2896> (5656) legwn <3004> (5723) kurie <2962> swson <4982> (5657) me <3165>

14:31 euyewv <2112> de <1161> o <3588> ihsouv <2424> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> epelabeto <1949> (5633) autou <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> oligopiste <3640> eiv <1519> ti <5101> edistasav <1365> (5656)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org