NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 14:22-36

14:22 kai <2532> [euyewv] <2112> hnagkasen <315> (5656) touv <3588> mayhtav <3101> embhnai <1684> (5629) eiv <1519> ploion <4143> kai <2532> proagein <4254> (5721) auton <846> eiv <1519> to <3588> peran <4008> ewv <2193> ou <3739> apolush <630> (5661) touv <3588> oclouv <3793>

14:23 kai <2532> apolusav <630> (5660) touv <3588> oclouv <3793> anebh <305> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> kat <2596> idian <2398> proseuxasyai <4336> (5664) oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) monov <3441> hn <1510> (5713) ekei <1563>

14:24 to <3588> de <1161> ploion <4143> hdh <2235> stadiouv <4712> pollouv <4183> apo <575> thv <3588> ghv <1093> apeicen <568> (5707) basanizomenon <928> (5746) upo <5259> twn <3588> kumatwn <2949> hn <1510> (5713) gar <1063> enantiov <1727> o <3588> anemov <417>

14:25 tetarth <5067> de <1161> fulakh <5438> thv <3588> nuktov <3571> hlyen <2064> (5627) prov <4314> autouv <846> peripatwn <4043> (5723) epi <1909> thn <3588> yalassan <2281>

14:26 oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> idontev <1492> (5631) auton <846> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> peripatounta <4043> (5723) etaracyhsan <5015> (5681) legontev <3004> (5723) oti <3754> fantasma <5326> estin <1510> (5748) kai <2532> apo <575> tou <3588> fobou <5401> ekraxan <2896> (5656)

14:27 euyuv <2117> de <1161> elalhsen <2980> (5656) [o <3588> ihsouv] <2424> autoiv <846> legwn <3004> (5723) yarseite <2293> (5720) egw <1473> eimi <1510> (5748) mh <3361> fobeisye <5399> (5737)

14:28 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) keleuson <2753> (5657) me <3165> elyein <2064> (5629) prov <4314> se <4571> epi <1909> ta <3588> udata <5204>

14:29 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) elye <2064> (5628) kai <2532> katabav <2597> (5631) apo <575> tou <3588> ploiou <4143> petrov <4074> periepathsen <4043> (5656) epi <1909> ta <3588> udata <5204> kai <2532> hlyen <2064> (5627) prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424>

14:30 blepwn <991> (5723) de <1161> ton <3588> anemon <417> efobhyh <5399> (5675) kai <2532> arxamenov <756> (5671) katapontizesyai <2670> (5745) ekraxen <2896> (5656) legwn <3004> (5723) kurie <2962> swson <4982> (5657) me <3165>

14:31 euyewv <2112> de <1161> o <3588> ihsouv <2424> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> epelabeto <1949> (5633) autou <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> oligopiste <3640> eiv <1519> ti <5101> edistasav <1365> (5656)

14:32 kai <2532> anabantwn <305> (5631) autwn <846> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> ekopasen <2869> (5656) o <3588> anemov <417>

14:33 oi <3588> de <1161> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> prosekunhsan <4352> (5656) autw <846> legontev <3004> (5723) alhywv <230> yeou <2316> uiov <5207> ei <1510> (5748)

14:34 kai <2532> diaperasantev <1276> (5660) hlyon <2064> (5627) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> eiv <1519> gennhsaret <1082>

14:35 kai <2532> epignontev <1921> (5631) auton <846> oi <3588> andrev <435> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> apesteilan <649> (5656) eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> pericwron <4066> ekeinhn <1565> kai <2532> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723)

14:36 kai <2532> parekaloun <3870> (5707) [auton] <846> ina <2443> monon <3440> aqwntai <680> (5672) tou <3588> kraspedou <2899> tou <3588> imatiou <2440> autou <846> kai <2532> osoi <3745> hqanto <680> (5662) dieswyhsan <1295> (5681)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org