NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 14:15-21

14:15 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) proshlyon <4334> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> legontev <3004> (5723) erhmov <2048> estin <1510> (5748) o <3588> topov <5117> kai <2532> h <3588> wra <5610> hdh <2235> parhlyen <3928> (5627) apoluson <630> (5657) touv <3588> oclouv <3793> ina <2443> apelyontev <565> (5631) eiv <1519> tav <3588> kwmav <2968> agoraswsin <59> (5661) eautoiv <1438> brwmata <1033>

14:16 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) apelyein <565> (5629) dote <1325> (5628) autoiv <846> umeiv <5210> fagein <5315> (5629)

14:17 oi <3588> de <1161> legousin <3004> (5719) autw <846> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) wde <5602> ei <1487> mh <3361> pente <4002> artouv <740> kai <2532> duo <1417> icyuav <2486>

14:18 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ferete <5342> (5720) moi <3427> wde <5602> autouv <846>

14:19 kai <2532> keleusav <2753> (5660) touv <3588> oclouv <3793> anakliyhnai <347> (5683) epi <1909> tou <3588> cortou <5528> labwn <2983> (5631) touv <3588> pente <4002> artouv <740> kai <2532> touv <3588> duo <1417> icyuav <2486> anableqav <308> (5660) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> euloghsen <2127> (5656) kai <2532> klasav <2806> (5660) edwken <1325> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> touv <3588> artouv <740> oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> toiv <3588> ocloiv <3793>

14:20 kai <2532> efagon <5315> (5627) pantev <3956> kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681) kai <2532> hran <142> (5656) to <3588> perisseuon <4052> (5723) twn <3588> klasmatwn <2801> dwdeka <1427> kofinouv <2894> plhreiv <4134>

14:21 oi <3588> de <1161> esyiontev <2068> (5723) hsan <1510> (5713) andrev <435> wsei <5616> pentakiscilioi <4000> cwriv <5565> gunaikwn <1135> kai <2532> paidiwn <3813>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org