NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 12:38-41

12:38 tote <5119> apekriyhsan <611> (5662) autw <846> tinev <5100> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> farisaiwn <5330> legontev <3004> (5723) didaskale <1320> yelomen <2309> (5719) apo <575> sou <4675> shmeion <4592> idein <1492> (5629)

12:39 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> genea <1074> ponhra <4190> kai <2532> moicaliv <3428> shmeion <4592> epizhtei <1934> (5719) kai <2532> shmeion <4592> ou <3756> doyhsetai <1325> (5701) auth <846> ei <1487> mh <3361> to <3588> shmeion <4592> iwna <2495> tou <3588> profhtou <4396>

12:40 wsper <5618> gar <1063> hn <1510> (5713) iwnav <2495> en <1722> th <3588> koilia <2836> tou <3588> khtouv <2785> treiv <5140> hmerav <2250> kai <2532> treiv <5140> nuktav <3571> outwv <3779> estai <1510> (5704) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> th <3588> kardia <2588> thv <3588> ghv <1093> treiv <5140> hmerav <2250> kai <2532> treiv <5140> nuktav <3571>

12:41 andrev <435> nineuitai <3536> anasthsontai <450> (5698) en <1722> th <3588> krisei <2920> meta <3326> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778> kai <2532> katakrinousin <2632> (5692) authn <846> oti <3754> metenohsan <3340> (5656) eiv <1519> to <3588> khrugma <2782> iwna <2495> kai <2532> idou <2400> (5628) pleion <4119> iwna <2495> wde <5602>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org