NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 11:28-30

11:28 deute <1205> (5773) prov <4314> me <3165> pantev <3956> oi <3588> kopiwntev <2872> (5723) kai <2532> pefortismenoi <5412> (5772) kagw <2504> anapausw <373> (5692) umav <5209>

11:29 arate <142> (5657) ton <3588> zugon <2218> mou <3450> ef <1909> umav <5209> kai <2532> mayete <3129> (5628) ap <575> emou <1700> oti <3754> prauv <4239> eimi <1510> (5748) kai <2532> tapeinov <5011> th <3588> kardia <2588> kai <2532> eurhsete <2147> (5692) anapausin <372> taiv <3588> qucaiv <5590> umwn <5216>

11:30 o <3588> gar <1063> zugov <2218> mou <3450> crhstov <5543> kai <2532> to <3588> fortion <5413> mou <3450> elafron <1645> estin <1510> (5748)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org